Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-39/29.10.2018г

РД-09-39/29.10.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

                                       Препис

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-39

Бургас , 29.10.2018 год.

 

 

Между Областния управител на област Бургас и „БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД е било сключено Споразумение № Д-03-3/11.04.2018г. за ползване на имот – публична държавна собственост, представляващ хижа „Тополица“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас срещу  заплащане на обезщетение, до провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем. Имотът е със застроена площ 180кв.м., масивна сграда на два етажа, таван и избено помещение, построена през 1977г., находяща се извън регулацията, в имот № 000308, актуван с АПДС № 2274/07.08.2001г. на областния управител на област Бургас.

С писмо изх.№26-00-106(2)/31.07.2018г. на областния управител на област Бургас, дружеството е уведомено, че има неплатени задължения по гореописаното споразумение. В предоставения 14-дневен срок за плащане, такова не е постъпило. Предвид обстоятелството, че имотът продължава да се ползва, без да се заплаща дължимото обезщетение, същото дава основание за откриване на процедура по принудително изземване на имота по реда на чл.80, ал.1 от ЗДС.

С писмо с изх. № 26-00-722/10.10.2018г. на областен управител на област Бургас е открито производство по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 26, ал. 1 от  АПК за принудително изземване на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ хижа „Тополица“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас, със застроена площ 180кв.м., масивна сграда на два етажа, таван и избено помещение, построена през 1977г., находяща се извън регулацията, в имот № 000308, актуван с АПДС № 2274/07.08.2001г. на областния управител на област Бургас.

 Горепосоченото писмо не е получено от “БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД, ЕИК 201338238, като при връщането на обратната разписка е отбелязано „преместен на друг адрес“. След извършена проверка в Търговския регистър към Агенция по вписванията е установено, че адресът на дружеството е същият, на който е изпратено писмото. Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 3 във вр. с чл. 26, ал. 2 от АПК, когато заинтересованото лице не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин. На 15.10.2018г., в 14.00 часа, писмо с изх. № 26-00-572/10.10.2018г. на Областен управител на Бургас, за откриване на административно производство на основание чл. 80 от ЗДС  във връзка с чл. 26, ал. 1 от АПК е изложено на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, за което е изготвен протокол от служители на Областна администрация Бургас. На същия ден писмото е публикувано и на официалната интернет страница на Областна администрация Бургас.

            След извършена проверка, съобразно предоставените по случая доказателства от фактическа и правна страна се прие за установено следното:

Областният управител на област Бургас е сключил Споразумение № Д-03-3/11.04.2018г. за ползване на имот – държавна собственост, представляващ хижа „Тополица“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас, със застроена площ 180кв.м., масивна сграда на два етажа, таван и избено помещение, построена през 1977г., находяща се извън регулацията, в имот № 000308, актуван с АПДС № 2274/07.08.2001г. на областния управител на област Бургас  с “БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД, ЕИК 201338238. Предвид неизпълнението на задължението за плащане на дължимото обезщетение за ползване на имота, държателят е уведомен за това и му е предоставен срок за плащане, в който той не е погасил същите към Областна администрация Бургас. Поради неспазване на задължението за плащане на обезщетението за държането на недвижимия имот, държателят е уведомен, че на осн. чл.6, ал.2 от сключеното споразумение, имотът ще бъде иззет по реда на чл.80 от ЗДС.  Имотът, предмет на горепосоченото споразумение до настоящия момент не е предаден от представител на „БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД.  

Неправомерното държане на имот –  държавна собственост е основание същият да бъде иззет въз основа на заповед на Областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.

Държаният от “БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД, ЕИК 201338238 недвижим имот e държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Съгласно гореизложената фактология е налице и държане на имота без правно основание, което е втората предпоставка, обуславяща необходимостта от изземване на имота.

Предвид гореизложените фактически и правни изводи и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от “БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД, ЕИК 201338238  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ №7, бизнес център „Орион“, ет.3, офис №8, представлявано от управителя Атанас Атанасов, държания без правно основание имот – публична държавна собственост, представляващ хижа „Тополица“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас, със застроена площ 180кв.м., масивна сграда на два етажа, таван и избено помещение, построена през 1977г., находяща се извън регулацията, в имот № 000308, актуван с АПДС № 2274/07.08.2001г. на областния управител на област Бургас.Задължавам дружеството да освободи доброволно имота в срок до 08.11.2018г., за което да уведоми областния управител на област Бургас.

При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на имота на 09.11.2018г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

Копие от заповедта да се връчи на от “БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД, ЕИК 201338238  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ №7, бизнес център „Орион“, ет.3, офис №8, представлявано от управителя Атанас Атанасов и на началника на РУ „Полиция”  гр. Айтос,  адрес: гр. Айтос, ул. „Свобода“ №13 за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

        

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

 

аи/

Добавено : четвъртък, 01 ноември 2018 09:21 горе назад 693