Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-164/18.10.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                   извлечение

З А П О В Е Д

                                              № РД -10-164

Бургас,18.10.2018 год.

На основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като взех предвид становища на комисии, изразени в протокол № 80-00-292/07.06.18г. и протокол № 80-00-404/10.08.18г. и с оглед необходимостта от законосъобразно отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, осигуряване на условия за задоволяване на социалните потребности на посетителите на крайбрежната зона на гр. Царево, както и с оглед реализиране на приходи от отдадените под наем имоти, находящи се в непосредствена близост до морето в гр. Царево, община Царево,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

      Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 170 кв.м. (сто и седемдесет) от недвижим имот – публична  държавна собственост, представляваш ПИ с идентификатор 48619.505.367(четири, осем, шест, едно, девет, точка, пет, нула, пет, точка, три, шест, седем), целия с площ от 5058 кв.м. (пет хиляди петдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: скали, актуван с Акт за публична държавна собственост № 7553/11.11.2015г. на Областен управител, по кадастралната карта  и кадастралните регистри, на гр. Царево, кв. Василико за разполагане на преместваем обект, представляващ „Заведение за хранене и развлечение – нощен бар“ по схема по чл.56 от ЗУТ, онагледено  на схема, съгласувана от областен управител на област Бургас и одобрена от гл. архитект на община Царево на 21.05.2018г.

Първоначална наемна цена – 870 лв. (осемстотин и седемдесет лева) месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на една достигната наемна месечна вноска, с включен ДДС.

   Търгът да се проведе на 27.11.2018г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

   Определям депозит за участие в търга в размер на 400 лв. (четиристотин), вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 26.11.2018 г.

 Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

            До участие в търга се допускат лица, имащи право да извършват търговска дейност  по търговското законодателство. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за наем не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас

          УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за публична държавна собственост

- одобрена схема за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

-декларация по чл.19а ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 3-ти етаж, стая № 27.

 Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 26.11.2018 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 26.11.2018г.

 За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

            Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация, в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

            Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС“ и началник отдел “АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас                                           

мс/

 

Добавено : четвъртък, 18 октомври 2018 13:22 горе назад 664