Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-37/27.09.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

                                                                                                                        Извлечение

З А П О В Е Д

 

РД – 0937

          Бургас, 27.09.2018 г.

 

        В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, открит със Заповед №РД-10-134/08.08.2018г. на 214 кв.м. (двеста и четиринадесет) от недвижим имот публична държавна собственост, представляваш ПИ с идентификатор 37023.501.858(три, седем, нула, две, три, точка, пет, нула, едно, точка,  осем, пет, осем), целия с площ от 996 кв.м. (деветстотин деветдесет и шест), актуван с Акт за публична държавна собственост № 8522/08.03.2018г. на Областен управител, по кадастралната карта  и кадастралните регистри, на гр. Китен, за разполагане на преместваеми обекти: Обект №1, представляващ подиум с площ 79 кв.м. и  Обект № 2, предствляващи 4 бр. навеси с обща площ 135 кв.м. по чл.56 от ЗУТ, онагледено  на схема одобрена от гл. архитект на община Приморско на 13.07.2018г.

        Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 14.09.2018г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

    

 1. Определям„Я.Д.И.И“ ЕООД, гр. Приморско, представлявано от управителя Николай И Петров за спечелил търга и за наемател на 214 кв.м. (двеста и четиринадесет) от недвижим имот публична държавна собственост, представляваш ПИ с идентификатор 37023.501.858(три, седем, нула, две, три, точка, пет, нула, едно, точка,  осем, пет, осем), целия с площ от 996 кв.м. (деветстотин деветдесет и шест), актуван с Акт за публична държавна собственост № 8522/08.03.2018г. на Областен управител, по кадастралната карта  и кадастралните регистри, на гр. Китен, за разполагане на преместваеми обекти: Обект №1, представляващ подиум с площ 79 кв.м. и  Обект № 2, предствляващи 4 бр. навеси с обща площ 135 кв.м. по чл.56 от ЗУТ, онагледено  на схема одобрена от гл. архитект на община Приморско на 13.07.2018г.

       2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатaтa на търга ценa за месечен наем в размер на  1685 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и пет лева) без ДДС.

       3. Плащането на наемната вноска в размер на 1685 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и пет лева) без ДДС  и 2022 лв. (две хиляди двадесет и два лева) с  ДДС да се извършва до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

        4.  ЗАДЪЛЖАВАМ лицето, определено за наемател, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

            - 1222 / хиляда двеста двадесет и два / лева, съставляващи разликата над внесения депозит от 800 лв. по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

            - 2022 /две хиляди двадесет и два/ лева, съставляващи гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 1 месечен наем с включен ДДС, платима по банкова сметка на  Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаването на имота с двустранен протокол след прекратяване на договора.

          5. Наемателят е длъжен да внесе определените в т. 4 суми в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

            Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

           6.  В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, на интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org и да се връчи на всички участници в търга по реда на АПК.

             Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

             Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор на Дирекция „АКРРДС“   и    Началника на отдел “АФСД ”.

 

 

 

 

 

              ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

              Областен управител на област Бургас

 

Добавено : четвъртък, 27 септември 2018 13:56 горе назад 713