Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-35/21.09.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-35

 

Бургас 21.09.2018 год.

 

      

 

 

Постъпило е писмо с вх. № 26-00-346(1)20.08.2018 год. от „Водоснабдяване и канализация“ЕАД, гр.Бургас с искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект „Главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от НВ“Лъка“, община Поморие до разпределителна шахта (РШ) на кв. Сарафово, община Бургас в участъка от точка на водовземане след пресичането на ПИ57491.3.3 по КК на гр.Поморие до РШ на кв.Сарафово, гр. Бургас“

Представени са: задание за проектиране на ПУП-ПП изработено от Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“, проектно трасе на обекта с регистри на засегнатите имоти, становище на Министерството на околната среда и водите (Решение № ЕО – 14/2017 год.), предварителни съгласия по реда на чл. 29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи от общински съвет Поморие (протокол № 40 от 13 юли 2018 год.) и от общински съвет Бургас (Решение № 37-19 от протокол № 37 от 30 януари 2018 год.)

На основание чл.124а, ал.3 и чл.124б от Закона за устройство на територията

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект „Главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от НВ“Лъка“, община Поморие до разпределителна шахта (РШ) на кв. Сарафово, община Бургас в участъка от точка на водовземане след пресичането на ПИ 57491.3.3 по КК на гр.Поморие до РШ на кв.Сарафово, гр. Бургас“ като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.

Одобрявам представеното задание за проектиране на ПУП-ПП.

ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове и заданието за проектиране.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване  със заинтересованите централни и териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, както и с Агенция «Пътна инфраструктура» предвид обстоятелството, че се засяга ПИ с идентификатор 07079.1.933 с начин на трайно ползване «път от републиканската пътна мрежа».

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на общини  Поморие и Бургас за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон.

Заповедта да се впише в Регистъра на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения, издадени от областния управител на област Бургас и да се публикува в отворен формат на Портала за отворени данни.

 

 

 ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

областен управител на област Бургас

 

 

 

 

 

Добавено : четвъртък, 27 септември 2018 09:43 горе назад 717