Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-134/08.08.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

№ РД – 10 - 134

Бургас,08. 08. 2018 год.

На основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост като взех предвид становище на комисията, изразено в протокол № 80-00-351/23.07.2018 г., с оглед необходимостта от законосъобразно отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, с цел осигуряване на условия за отдих и развлечения на туристите и гражданите на гр. Китен и реализиране на приходи от управлението на имоти, находящи се в близост до морето,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на 214 кв.м. (двеста и четиринадесет) реална част от недвижим имот публична държавна собственост, представляваш ПИ с идентификатор 37023.501.858(три, седем, нула, две, три, точка, пет, нула, едно, точка,  осем, пет, осем), целия с площ от 996 кв.м. (деветстотин деветдесет и шест), актуван с Акт за публична държавна собственост № 8522/08.03.2018г. на Областен управител, по кадастралната карта  и кадастралните регистри, на гр. Китен, за разполагане на преместваеми атракционни обекти: Обект №1, представляващ подиум с площ 79 кв.м. и Обект № 2, предствляващи 4 бр. навеси с обща площ 135 кв.м. по чл.56 от ЗУТ, онагледено на схема одобрена от гл. архитект на община Приморско на 13.07.2018 г.

Първоначална наемна цена – 1 670 лв. (хиляда шестстотин и седемдесет лв.) месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на една достигната наемна месечна вноска, с включен ДДС.

Търгът да се проведе на 14.09.2018 г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

Определям депозит за участие в търга в размер на 800 лв. (осемстотин), вносим по банкова сметка IBAN: BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 13.09.2018 г.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

До участие в търга се допускат лица, имащи право да извършват търговска дейност  по търговското законодателство. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за наем не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за публична държавна собственост

- одобрена схема за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

-декларация по чл.19а ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 3-ти етаж, стая № 27.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 13.09.2018 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 13.09.2018 г.

Назначавам комисия в състав:

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

            Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация, в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Възлагам на Светла Кралева - младши експерт в отдел “ТУДС” да организира съвместно с гл. експерт – връзки с обществеността, съгласно чл. 44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС“ и началник отдел “АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас                                            

Добавено : петък, 10 август 2018 09:39 горе назад 968