Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-23/21.05.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-23/21.05.2018 г.

Бургас  

 

В Областна администрация Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, открит със Заповед №РД-10-60/10.04.2018 г на 110 кв.м. (сто и десет кв. м.), реална част от имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 62459.71.26, целият с площ от 53 051 кв.м. по КККР на с. Резово, община Царево, актуван с АПДС №8103/23.08.2017 г. на областен управител за петно за разполагане на преместваем обект - заведение за обществено хранене с площ 70 кв.м. и тераса /дървена скара/ с маси с площ 40 кв.м., съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на община Царево на 02.10.2017 г.       

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 15.05.2018 г., видно от който на търга се е явил 1 /един/ участник, представил оферта, отговаряща на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга и на основание чл.13, aл.3 от ППЗДС.

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

            1. Определям “ВИП Дизайн” ЕООД,вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания,с ЕИК 1751868809, със седалище и адрес на управление: седалище и адрес на управление гр. София, ж/к „Люлин“ бл.986, вх.Г, ет.8, ап.104, представлявано от Мирослав  Колев - управител, ЕГН ****, адрес: гр. София, ул. *** №*, ап.*, за спечелил търга за наемател за срок от 10 (десет) години на 110 кв.м. (сто и десет кв. м.), реална част от имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 62459.71.26, целият с площ от 53 051 кв.м. по КККР на с. Резово, община Царево, актуван с АПДС №8103/23.08.2017 г. на областен управител за петно за разполагане на преместваем обект - заведение за обществено хранене, с площ 70 кв.м. и тераса /дървена скара/ с маси с площ 40 кв.м., съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на община Царево на 02.10.2017 г

            2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатaтa на търга ценa за месечен наем в размер на 183 лв. (сто осемдесет и три лв.), без ДДС.

            3. Плащането на наемната вноска в размер на 183 лв. (сто осемдесет и три лева) без ДДС (219,60 лв. с ДДС), да се извършва ежемесечно до 10–то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

3.1. Задължавам дружеството, определенозанаемател, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

- 219,20 лв. (двеста и деветнадесет лв. и 20 ст.), съставляваща част от гаранцията за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 1 (един) месечен наем, с включен ДДС, платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол след прекратяването на договора. Остатъкът, в размер на 0,40 лв. до пълния размер на гаранцията, е за сметка на внесения от наемателя депозит за участие в търга.

 

            4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация Бургас, съгласно ЗМДТ, като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД.

            5. Наемателят е длъжен да внесе определената в т.3.1 сума в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас един оригинал от платежния документ. Ако наемателят не внесе горепосочената сума в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал.2 от ППЗДС.

            6.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

          7. Наемната вноска за първия месец от срока на договора в размер на 219,60 лв. с ДДС е за сметка на внесения от наемателя депозит за участие в търга в размер на 220 лв. Отдел “АФСД” служебно да прехвърли посочената сума по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSFна „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, всички участници в търга по реда на АПК.

            Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14–дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция “АКРРДС“ и на началника на отдел „АФСД”.

 

 

 

 

ВЛАДИМИР КРУМОВ /п/

За Областен управител на област Бургас                                            

Заповед за заместване №РД-10-84/15.05.2018 г.

Добавено : сряда, 30 май 2018 13:30 горе назад 784