Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-15/22.04.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

З А П О В Е Д

 

РД -12-15

 

   Бургас, 22.05 2018 г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-44/16.03.2018г. на Областния управител на Област Бургас за изграждане на сутеренен етаж и асансьор  за хора в неравностойно положение, с обща разгъната застроена площ 166,45 кв.м. в съществуваща в имота сграда 67800.501.403.1, собственост на трети лица, в недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ 67800.501.403 по КК на гр. Созопол, ул. „Кулата“ № 9, актуван с АЧДС № 4858/25.02.2010г. и Акт за поправка № 7512/27.08.2015г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 24.04.18 г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

1. УЧРЕДЯВАМ  наФОНДАЦИЯ „ПРИМОРСКО – 2004“, гр. .................., ул. „...............“, БУЛСТАТ ..................представлявано от пълномощника право на пристрояване за изграждане на сутеренен етаж и асансьор  за хора в неравностойно положение, с обща разгъната застроена площ 166,45 кв.м. в съществуваща в имота сграда 67800.501.403.1, собственост на трети лица, в недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ 67800.501.403 по КК на гр. Созопол, ул. „Кулата“ № 9, актуван с АЧДС № 4858/25.02.2010г. и Акт за поправка № 7512/27.08.2015г.

2.  ОПРЕДЕЛЯМ дължимото обезщетение за учредяване право на пристрояване в размер на 42 480 (четиридесет и две хиляди и четиристотин и осемдесет лева) лв. без ДДС.

            3. ЗАДЪЛЖАВАМ ФОНДАЦИЯ „ПРИМОРСКО – 2004“в едномесечен срок от датата на получаване на настоящата заповед да заплати определеното в т.2 обезщетение за правото на пристрояване по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, както и всички дължими данъци и такси, а именно:

  • 2 % режийни разноски по § 3, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ППЗДС без включен ДДС върху определената в т. 2 стойност, в размер 849,60 (осемстотин и четиридесет и девет лева и 0.60ст) лева по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД ;
  • 20% ДДС в размер на 8665,92 (осем хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и 0.92 ст.) лева по горепосочената банкова сметка на Областна администрация – Бургас;
  • 3 % местен данък в размер на 1274,40 (хиляда двеста седемдесет и четири лева и 0.40 ст.) лева по съответната банкова сметка на община Бургас.

 

ФОНДАЦИЯ „ПРИМОРСКО – 2004“ се задължава да представи документ за извършените плащания в отдел „ТУДС“. Въз основа на извършените плащания по влязлата в сила заповед да се подготви проект на договор за учредяване право на пристрояване.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, всички участници в търга по реда на АПК.

             Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

            Заповедта да се връчи на Фондация „Приморско – 2004“, на директор на дирекция АКРРДС и началник отдел АФСД за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : петък, 25 май 2018 16:43 горе назад 817