Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-21/09.05.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

                                                                                                          

      № РД-09-21/

Бургас 09.05. 2018 г.

 

В Областна администрация - Бургас е постъпило мотивирано искане с вх. № 55-00-229/12.03.2018 г. от инж. Димитър Великов – Директор на поделение Железопътна секция /ЖПС/ Бургас и адвокат Румяна Трифонова – пълномощници на генералния директор на ДП “НК Железопътна инфраструктура“ (ДП „НК ЖИ“) за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от „ТОМАС ТУР БУРГАС” ООД, „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС “ ООД  и „ВТА ГРУП“ ЕООД на недвижими имоти държавна собственост, представляващи открити площи от поземлен имот с идентификатор 07079.618.179 - частна държавна собственост и от поземлен имот с идентификатор 07079.605.214 – публична държавна собственост по КККР находящи се в гр.Бургас в района на ж.п.гара Владимир Павлов. Посочените недвижими имоти са актувани с Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 7473/09.06.2015г. и с Акт за публична държавна собственост /АПДС/ № 7335/03.12.2014г. с вписани права на управление на Държавно предприятие Национална компания „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСКТУРА“.

От приложената документация и постъпилото искане се констатира следната фактическа обстановка, а именно:

„ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД е било наемател на ДП „НК ЖИ“ от 07.11.2007г. до 07.11.2017г. на ПИ с идентификатор 07079.618.179 /АЧДС № 7473/09.06.2015г. и ПИ с идентификатор 07079.605.214 / АПДС/ № 7335/03.12.2014г/  по КККР, находящи се в района на ж.п.гара Владимир Павлов.Първоначално договор за наем е бил сключен на 07.11.2007г. между Национална компания „Железопътна Инфраструктура и „Томас Тур“ ЕООД, представлявано от управителя Нуник Караджиян–Панайотова с предмет на договора: „Открита площ с настилка-1277 кв.м“, намираща се в района на жп.гара Владимир Павлов“ за срок от 5 години и цена 1600 лв. месечно. На 25.06.2009г. между НК „Железопътна инфраструктура“, „Томас Тур“ ЕООД с управител  Нуник  Караджиян-Панайотова и „Томас Тур Бургас“ ООД представлявано от Гергана Цветкова Сефери е подписано тристранно споразумение, в което се уговаря, че „Томас Тур Бургас“ ООД встъпва като страна по договора вместо „Томас Тур“ ЕООД от 07.11.2007г. до изтичането на срока на договора.

На 16.07.2009г между ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ и „Томас Тур Бургас“ ООД е сключен договор за наем на открита площ с настилка 2276,14 кв.м, с предназначение складово-производствена дейност или паркинг със срок на договора от 16.07.2009г. до 07.11.2012г. и цена 3 283,79лв. месечно. На 19.12.2009г. между двете страни е сключено допълнително споразумение, в което е намалена площта за отдаване под наем с 973,14кв.м. т.е. е намалена на 1303 кв.м., съответно  намалена е и месечната наемна цена в размер на 1879,84лв. На 30.11.2012г. между ДП „НК ЖИ“- София и „Томас Тур Бургас“ ООД е сключено още едно допълнително споразумение за продължаване срока на договора от 07.11.2012г. до 07.11.2017г. и промяна в цената на същия в размер на 1976,22лв.

Към искането са приложени доказателства, от които става ясно, че в договорния период „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД е преотдало под наем части от имотите на трети лица чрез договори за съвместна дейност както следва:

„ЕТНО КРИС“ ЕООД – Договор за съвместна дейност от 01.12.2016г. за автомивка в ПИ с идентификатор 07079.618.179 (пл.№252);

„КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД – Договор за съвместна дейност от 14.10.2014г. за експлоатация и сервиз в ПИ с идентификатор 07079.618.179 и ПИ с идентификатор 07079.605.214;

„СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС“ ЕООД („СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС“ООД)- Договор за съвместна дейност от 01.05.2013г. за експлоатация на автомивка с метална навесна конструкция и 3 места за миене на автомобили в ПИ с идентификатор 07079.618.179 (пл.№252);

„ВТА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД („ВТА ГРУП“ ЕООД)  – Договор за съвместна дейност от 01.01.2011г. за изграждане и експлоатация на офис- метален павилион в ПИ с идентификатор 07079.618.179 (пл.№252).

 С писмо изх.№ 456/05.10.2017г. на ДП “НК ЖИ“ ЖП Секция Бургас, „Томас Тур Бургас“ ООД, чрез управителя си Гергана Сефери  е уведомено, че договорите за наем и сключеното допълнително споразумение от 19.12.2009г. изтичат 07.11.2017г. С уведомление ЖИ 37127/23.10.2017г. на ДП НК „Железопътна инфраструктура“  на дружеството е съобщено, че договорите са прекратени, считано 07.11.2017г. и същото е поканено да преустанови търговките си отношения с третите лица, да премахне незаконните обекти, да погаси паричните си задължения за наем и консумативи и да предаде имота на ДП „ НК ЖИ“. С последващо писмо изх.№ 586/27.10.2017г. на ДП НК „Железопътна инфраструктура, във връзка с Констативен акт с № 0-8/03.07.2017г. на Община Бургас и констатирани нередности „Томас Тур Бургас“ отново е поканено доброволно да предаде на 07.11.2017г. в 10.00ч. имота.

С писма № 503/05.02.2018г. и № 547/07.02.2018г. на ДП „НКЖИ“ ЖП СЕКЦИЯ БУРГАС  „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД, „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС ООД“, ВТА ГРУП“ ЕООД са поканени доброволно да предадат ПИ с идентификатор 07079.618.179 и ПИ с идентификатор 07079.605.214, освободени от изградените в тях обекти, като им е указано, че ако не изпълнят задължението си до 16.02.2018г., „Железопътна секция- Бургас ще се обърне за съдействие към Областния управител на област Бургас и органите на МВР. Поради неизпълнение на дадените указания от 05.02.2018г. и 07.02.2018г.  ДП „ НК ЖИ“ сезира областния управител с искане за изземване по реда на чл.80 ЗДС.

  В тази връзка на по-горе посочените адресати е изпратено писмо с изх. № 91-97-60/ 29.03.2018г., на Областна администрация  Бургас, с което е открито производство по реда на чл.80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ за принудително изземване на недвижимите имоти държавна собственост.В посоченото писмо им е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на същото да изразят становище по събраните доказателства, до представят допълнителни такива, ако имат, както и да правят справки с документите по преписката всеки работен ден в Областна администрация Бургас.

Горепосоченото писмо е изпратено на „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД с ИД PS 8000 01XW9O G, което е върнато с отбелязване „получателят се е преместил на друг адрес“. Направена е справка в Търговския регистър на Агенция по вписванията, от където е видно, че  адреса и седалището на дружеството е същият на който е изпратено писмото.

С известие за доставяне ИД  PS 8000 01XW9K C, ИД  PS 8000 01XW9M E , ИД PS 8000 01XW9L D писмото е изпратено и на „ВТА  ГРУП“ ЕООД , „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД и „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС ООД. Същото е върнато от  тримата адресати с отбелязване „пратката не е потърсена от получателя“.

С известие за доставяне PS 8000 01XW9N F уведомлението е получено лично от Ина Енчева Гочева на 30.03.2018- управител на „ЕТНО КРИС“ ЕООД., но в указания 7-дневен срок не е постъпило становище или възражение по същото. В изпълнение на разпоредбата на чл. 61, ал. 3 във вр. с чл. 26, ал. 2 от АПК, съобщението за откриване на административното производство по чл.80 ал.1 АПК е поставено на таблото за обявление в сградата на Областна администрация Бургас и е качено на интернет страницата на Областна администрация Бургас на 10.04.2018г. в раздел „Обявления“.

До настоящия момент имотите – държавна собственост, не са освободени от „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД, „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС“ ООД и „ВТА ГРУП“ ЕООД и не са предадени на представител на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“.

Неправомерното държане на имот – изключителна държавна собственост е основание същият да бъде иззет въз основа на заповед на Областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.

 С оглед на гореизложеното, и като взех предвид, че са налице предпоставките за принудително изземване на недвижими имоти държавна собственост, представляващи открити площи от ПИ с идентификатор 07079.618.179 - частна държавна собственост и от ПИ с идентификатор 07079.605.214 – публична държавна собственост по КККР на гр.Бургас в района на ж.п.гара Владимир Павлов, актувани с АЧДС № 7473/09.06.2015г. и с АПДС № 7335/03.12.2014г. с вписани права на управление на Държавно предприятие Национална компания „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСКТУРА“ и държани без правно основание от „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД, „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС“ ООД и „ВТА ГРУП“ ЕООД и на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 3  от Закона за администрацията за защита и опазване на държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М :

ИЗЗЕМВАМ от „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД, представлявано от управителя Гергана  Сефери, „ЕТНО КРИС“ ЕООД, представлявано от управителя Ина  Гочева, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД, представлявано от Георги Георгиев, „СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС“ ООД, представлявано от Сабина Мечкова и Мирослав  Вълчев и „ВТА ГРУП“ ЕООД, представлявано от Сабина Жоржанова Мечкова недвижими имоти частна държавна собственост, представляващи  открити площи от ПИ с идентификатор 07079.618.179 и от ПИ с идентификатор 07079.605.214 – публична държавна собственост, находящи се в района на ж.п. гара Владимир Павлов гр.Бургас, актувани с Акт за частна държавна собственост № 7473/ 09.06.2015г. и Акт за публична държавна собственост № 7335/ 03.12.2014г., с вписани права на управление на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“.

 

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно предаване на недвижимите имоти до 28.05.2018г. включително, за което да се уведоми Областния управител на област Бургас.

 

НАСРОЧВАМ при липса на доброволно изпълнение принудително изземване на имотите-държавна собственост на 29.05.2018г. от 10.00часа, което да се извърши със съдействието на ОД МВР-Бургас.

 

Възлагам изпълнението на заповедта, в частта за принудително изпълнение, на ДП „НК ЖИ”, като в петдневен срок от приключване на изземването, Директорът на поделение Железопътна секция/ЖПС/ Бургас ДП „НК ЖИ“да представи доклад пред Областен управител на област Бургас за изпълнението и протокол от изземването.

 

Заповедта да се съобщи на „ТОМАС ТУР БУРГАС“ ООД, „ЕТНО КРИС“ ЕООД, „КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД,„СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН СЪРВИСИС“ ООД,„ВТА ГРУП“ ЕООД,ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, както и на Директора на  ОДМВР –Бургас, за сведение и изпълнение.

 

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от съобщаването й. 

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Контрола по изпълнението на настоящата заповед ще упражнява Владимир Крумов- заместник – областен управител на област Бургас.     

 

 

/П/

Областен управител на област Бургас

                                                                                      

Добавено : сряда, 09 май 2018 16:52 горе назад 988