Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-1/17.01.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-1

 

Бургас 17.01.2018 год.

 

      

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-207/15.11.2017г. на Областния управител на Област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ имот пл. № 1 с площ от 2242 кв.м., по недобрения кадастрален план на с. Снягово, община Руен, актуван с АЧДС № 7982/07.07.2017г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 09.01.18 г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

             1. Определям  Рамадан  Али,  ………………  с. ………., община Руенс лична карта № …………. издадена на …………………за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ имот пл. № 1 с площ от 2242 кв.м., по недобрения кадастрален план на с. Снягово, община Руен, актуван с АЧДС № 7982/07.07.2017г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

             2. Достигнатата на търга цена на имота, описан в т.1 е в размер на 12 050 /дванадесет хиляди и петдесет/ лева, без ДДС;

          3. ЗАДЪЛЖАВАМ  Рамадан  Али, спечелил търга и определензакупувач, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

3.1. 11 550 (единадесет хиляди петстотин и петдесет) лева, без включен ДДС, съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 500 /петстотин/ лева, вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

          Освен определената цена определения за купувач на имота участник следва да заплати дължимите данъци, такси, както следва:

           3.2. 241  /двеста четиридесет и един/ лева, съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота по банковата сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           3.3.  313,30 / триста и тринадесет лева и 0.30 ст./ лева, съставляващи 2,6 % местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на Община Руен.

           3.4.  20 % ДДС в размер на 2458,20 / две хиляди четиристотин петдесет и осем и 0.20 ст./ лева, изчислен върху размера на данъчната основа 12 291 лв. /дванадесет хиляди двеста деветдесет и едно / - по сметка на Областна администрация – област Бургас  IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

          4.  Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимият местен данък, ДДС и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

            5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащането по т. 3, да се подготви договор за продажба на имота.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор дирекция „АКРРДС” и началник отдел „АФСД.

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

мс/

Добавено : четвъртък, 18 януари 2018 09:10 горе назад 824