Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-2/08.01.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

№ РД -09-2

Бургас,  08.01.2018 год.

 

В Областна администрация Бургас е постъпило писмо вх. № 04-00-458/24.11.2017 г. от Министъра на туризма, с което е поискано на основание чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост да бъде издадена Заповед за изземване на обект: морски плаж "Варвара", находящ се на около 700 м. североизточно от с. Варвара, община Царево, за който е съставен Акт за изключителна държавна собственост № 698/25.07.2002 г. Морският плаж е предоставен за временно и безвъзмездно ползване на „Варвара БГ“ ЕООД по договор за наем №РД-02-28-4/14.03.2016г. При осъществен текущ контрол по изпълнение на задълженията по договора от служители на Министерство на туризма е установено системно неизпълнение на договореностите от страна на наемателя, в следствие на което считано от 30.09.2017г., договор за наем №РД-02-28-4/14.03.2016г. е прекратен. Във връзка с прекратяването на договора наемателят „Варвара БГ“ ЕООД е информиран с писмо изх. №Т-26-В-170/03.10.2017г. на Министерството на туризма, че следва да бъдат премахнати всички преместваеми обекти и съоръжения, поставени на морския плаж и е определен ден и час за неговото предаване. От съставения на 08.11.2017 г. приемо-предавателен протокол за морски плаж „Варвара", подписан от представители на Министерството на туризма е видно, че на определената дата за предаване/приемане на обекта не е присъствал представител на дружеството „Варвара БГ“ ЕООД.

Във връзка с искането на Министерство на туризма до областен управител на област Бургас за изземване на обект: морски плаж "Варвара", с писмо изх. № 26-00-1038/14.12.2017 г. на Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на обект: морски плаж "Варвара". Видно от известие за доставяне същото е получено от „Варвара БГ“ ЕООД на 18.12.2017г. Наред с откриването на административното производство с писмо изх. № 26-00-1038/14.12.2017 г.  е дадена възможност на „Варвара БГ“ ЕООД да направи възражения, обяснения или искания по повод откритото производство, да изрази становище по събраните доказателства, да представи допълнително такива, както и да се запознае с образуваната преписка в Областна администрация Бургас в седемдневен срок. В определения срок не са постъпвали възражения от страна на „Варвара БГ“ ЕООД. Определен е и срок за освобождаване и доброволно предаване на обект: морски плаж "Варвара", който е изтекъл на 28.12.2017г., без дружеството да е предприело действия в такава насока.

Съгласно разпоредбите на чл. 80 от ЗДС „имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство”. За да се пристъпи към производство за изземване, следва да са налице материалните предпоставки за това, а именно: 1. Имотът да е държавна собственост и 2.Налице да е някоя от алтернативно дадените предпоставки – имотът да се владее или държи без основание, да не се използва по предназначение или необходимостта от него да е отпаднала.

Държаният от „Варвара БГ“ ЕООД  имот e изключителна държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Необходимо е още да бъде установено, че имотът-държавна собственост се владее или държи без правно основание. Съгласно гореизложената фактология, Договор за наем №РД-02-28-4/14.03.2016г., сключен между министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Варвара БГ“ ЕООД, ЕИК 203888451, за предоставяне за временно и възмездно ползване обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Варвара“, находящ се в община Царево, област Бургас е прекратен считано от 30 септември 2017 год. Следователно към настоящия момент имотът се държи без правно основание.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.80 от Закона за държавната собственост

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от „Варвара БГ“ ЕООД, ЕИК 203888451, със седалище и адрес на управление: гр. Китен 8183, ул. „Албатрос“ №5, държания без правно основание имот - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Варвара“, находящ се в община Царево, област Бургас, за който е съставен акт за изключителна държавна собственост № 698/25.07.2002 г.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно изпълнение на заповедта и предаване на имота – до 25.01.2018 г.

ОПРЕДЕЛЯМ дата за принудително изпълнение на заповедта –  26.01.2018 г. от 11.00 часа.

Принудителното изземване на имота да се извърши със съдействието на органите на МВР.

Копие от заповедта да се връчи на „Варвара БГ“ ЕООД, ЕИК 203888451, със седалище и адрес на управление: гр. Китен 8183, ул. „Албатрос“ №5 за изпълнение и на Министерство на туризма за сведение.

Препис от заповедта да се изпрати на РУ – Царево към ОД на МВР Бургас за оказване на съдействие по нейното изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от съобщаването й. 

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ   /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 15 януари 2018 13:32 горе назад 841