Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-30/07.12.2017г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС


З А П О В Е Д

        РД-12-30

Бургас, 07.12.2017 г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-194/30.10.2017г. на областния управител на Област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 53045.504.19.1.2 с площ 64,20 кв.м., находящ се в гр. Обзор, ул. „Славянска“ № 9, бл.2, ет.1, ап. десен, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 6,43 кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и  склад № 3 с площ 6,13 кв.м. от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с АЧДС № 7228/24.06.2014 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 05.12.2017 г., утвърден от областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

             1. Определям  Мария  Илиева,  …………….  гр. Обзор, община Несебър, ул. …………….,с ………………. ……………за спечелила търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 53045.504.19.1.2 с площ 64,20 кв.м., находящ се в гр. Обзор, ул. „Славянска“ № 9, бл.2, ет.1, ап. десен, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 6,43 кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и  склад № 3 с площ 6,13 кв.м. от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с АЧДС № 7228/24.06.2014 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.              

  2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер на 35 300 /тридесет и пет хиляди и триста/ лева;

          3. ЗАДЪЛЖАВАМ  Мария Илиева………………,   спечелила търга и определеназакупувач, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

3.1. 33 300 (тридесет и три хиляди и триста) лева, съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 2000 /две хиляди/ лева, вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

3.2. 847,20 /осемстотин четиридесет и седем лева и 0.20 ст./ лева, съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота с включен ДДС по банковата сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           3.3. 1059 / хиляда петдесет и девет/ лева, съставляващи 3% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на Община Несебър.

          3.4. На основание чл.45, ал.3 от Закон за данък върху добавената стойност, сделката е освободена доставка.

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимият местен данък и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

            5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащането по т. 3, да се подготви договор за продажба на имота.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор дирекция „АКРРДС” и началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

За Областен управител на област Бургас

Заповед № РД-10-221/01.12.2017г.

Добавено : четвъртък, 07 декември 2017 14:17 горе назад 810