Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-207/15.11.2017г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д   ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

№ РД 10-207                     

Бургас,  15.11.2017 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост във връзка глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.45, ал.7 от ЗДДС и като взех предвид становищата, изразени в Протокол № 80-00-796/21.09.2017г. и  Протокол № 80-00-860/23.10.2017г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-80/26.04.2017г. и Заповед № РД-10-79/26.04.2017г. на Областния управител на област Бургас, за откриване на тръжна процедура и за разглеждане на доклада за пазарната оценка, изготвена от независим eксперт-оценител и проявения инвестиционен интерес към имота,

 

З А П О В Я Д В А М:

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: Имот пл. № 1 с площ 2242 кв.м. по неодобрения кадастрален план на с. Снягово, община Руен, област Бургас,  актуван с АЧДС 7982/07.07.2017г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Търгът да се проведе на 09.01.2018г. от 11:00 часа, в сградата на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

Определям следните параметри за провеждане на търга:

Първоначална тръжна цена – 12 020 / дванадесет хиляди и двадесет лева / без ДДС.

Начин на плащане – достигнатата тръжна цена и режийни разноски ще се заплащат изцяло по сметка на Областна администрация - Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача. Дължимия местен данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Руен.

 Дължимия местен данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Руен.

Депозит за участие в търга – 500 /петстотин/ лева, вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 08.01.2018 г.

Данъчната оценка на имота е 9640,60 лева.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за продажба не се сключва с участник, който има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.       

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота, както следва:

- акт за частна държавна собственост;

- скица на имота;

- тръжни условия и необходими документи;

- проект на договор за покупко-продажба;

- образец на заявление за участие в търга;

- образец на декларация за оглед;

- образец на декларация за липса на задължения към Областна администрация;

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК;

- образец на декларация по чл. 48б от Закон за държавната собственост;

- образец „Предлагана цена“;

- удостоверение за данъчна оценка;

- извлечение от експертна оценка.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 /сто/ лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация – Бургас в гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в стая № 27, ет. 3.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация Бургас до 08.01.2017г.

Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17:30 часа на 08.01.2017г.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

 Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация – Бургас – www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

 Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията и на началник отдел „АФСД“  за сведение и изпълнение.         

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

мс

Добавено : четвъртък, 16 ноември 2017 13:38 горе назад 880