Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-44/13.11.2017г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

                                                                                                                                 ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 

З А П О В Е Д

 

РД-09-44

 

Бургас, 13.11.2017 г.

 

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-172/28.09.2017 г. на Областния управител на Област Бургас, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 16 кв.м. реална част от недвижим имот частна държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.613.364, целия с площ от 647 кв.м., актуван с АЧДС № 7926/15.06.2017 г. на Областен управител, по КККР на гр. Бургас,за разполагане на преместваем търговски обект, представляващ тип павилион по чл.56 от ЗУТ, онагледен на схема, одобрена от гл. архитект на община Бургас на 11.07.2017 г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 06.11.2017 г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

1. Определям „ЕР ЕН ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК 147216461 за спечелила търга и за наемател за срок от 5 (пет) години на 16 кв.м. реална част от недвижим имот частна държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.613.364, целия с площ от 647 кв.м., актуван с АЧДС № 7926/15.06.2017 г. на Областен управител, по КККР на гр. Бургас, за разполагане на преместваем търговски обект, представляващ тип павилион по чл.56 от ЗУТ, онагледен на схема, одобрена от гл. архитект на община Бургас на 11.07.2017 г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна цена на имота, описан в т.1, в размер на 86 /осемдесет и шест/ лева, без ДДС.

3. Плащането на наемната вноска в размер на 86 /осемдесет и шест/ лева, без ДДС, или 103,20 /сто и три лева и 20 ст./ лева, с вкл. ДДС, да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД.

4. ЗАДЪЛЖАВАМ лицето, определено за наемател, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

- 63,20 /шестдесет и три лева и 20 ст./ лева, съставляващи разликата над внесения депозит от 40 лв. по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД.

- 103,20 /сто и три лева и 20 ст./ лева, съставляващи гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 1 месечен наем, с включен ДДС, платима по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаването на имота с двустранен протокол след прекратяване на договора.

5. Наемателят е длъжен да внесе определените в т. 4 суми в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

6.В 7-дневен срок след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участника в търга по реда на АПК.

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор на Дирекция „АКРРДС“ и Началника на отдел “АФСД ”.

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ  /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 13 ноември 2017 16:46 горе назад 831