Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-202/09.11.2017г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№  РД-10-202

 

Бургас,  09.11.2017 год.

На основание чл.10, ал. 1 и чл.10а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

                                                           ЗАПОВЯДВАМ:

1. Обявявам конкурс за длъжността „Младши експерт”  вотдел „Териториално устройство и държавна собственост”,дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост ”вОбластна администрация Бургас.        

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

 • лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;
  • висше образование; образователна степен: магистър;
 • професионално направление: право;
  • придобита юридическа правоспособност;
  • професионален опит: не се изисква
  • минимален ранг: V младши;
  • длъжностно ниво по КДА: 11
  • наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 7
 • Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 460 лв.

Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 1100 лв.

3. Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

 • много добри познания и работа с MS „EXCEL” и MS „WORD”;
 • придобит професионален опит в държавната администрация;

4. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса лично или чрез упълномощено от кандидата лице:

       5.1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;

5.2. автобиография

5.3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – по образец;

5.4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен,  допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;

       5.5. други документи свързани с изискванията за заемането на длъжността;

5.6. в случай, че кандидатът притежава професионален опит или ранг - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;

 

6. Документите следва да бъдат подадени в срок до 17.00 часа нa 21.11.2017 г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър“ № 1.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org.

8. Служителите в деловодството предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност на кандидатите и ги запознават, удостоверено с подпис на кандидата, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

9. На основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител конкурсът да се обяви в един местен ежедневник, в Административния регистър, на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org, в един специализиран сайт за търсене на работа и на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас.

10. Допълнителна информация да се предоставя на кандидатите от Мария Славова - Специалист „Човешки ресурси”, тел. 056/89-41-22.

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на следните служители: Нейка Новакова–  Директор на дирекция „АКРРДС”, Мария Данданова - Главен специалист, Дария Моновска - Главен специалист, Елена Иванова – Главен експерт „Връзки с обществеността“ и Мария Славова - Специалист „Човешки ресурси” за сведение и изпълнение.

 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Валентин Люцканов - Главен секретар на Областна администрация Бургас.

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ               /п/

Областен управител на област Бургас 

Добавено : петък, 10 ноември 2017 10:15 горе назад 974