Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-172/28.09.2017г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

№ РД – 10 - 172                 

Бургас, 28. 09. 2017 год.

На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и с оглед необходимостта от законосъобразно отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост и реализиране на приходи от отдадения под наем имот, находящ се в гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ №36

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 16 кв.м. (шестнадесет кв.м.) реална част от недвижим имот - частна държавна собственост, представляваш част от имот с идентификатор 07079.613.364 (нула седем нула седем девет точка шест едно три точка три шест четири), УПИ VІІ-364, кв.132, целият с площ 647 кв.м. (шестстотин четиридесет и седем кв. м.), актуван с Акт за частна държавна собственост № 7926/15.06.2017 г. на Областен управител, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, за разполагане на преместваем търговски обект, представляващ тип павилион по чл.56 от ЗУТ, онагледен на схема, одобрена от главен архитект на община Бургас на 11.07.2017 г.

Първоначална наемна цена – 80 лв. (осемдесет лева) месечен наем, без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10–то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на една достигната наемна месечна вноска, с включен ДДС.

Търгът да се проведе на 06.11.2017 г. от 14.00 ч. в сградата на Областна администрация Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул.“Цар Петър” № 1, в малка заседателна зала на ет.2.

Определям депозит за участие в търга в размер на 40 лв. (четиридесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 03.11.2017 г.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

До участие в търга се допускат лица, имащи право да извършват търговска дейност по търговското законодателство. Не се допускат до участие, като самостоятелни кандидати, свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост

- одобрена схема за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация Бургас

-декларация по чл.19а ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 4-ти етаж в стая № 37.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация Бургас до 03.11.2017 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 ч. на 03.11.2017 г.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в 3-дневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация Бургас, в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Възлагам на Светла Кралева – мл. експерт в отдел „ТУДС”, да организира съвместно със специалист „Човешки ресурси“ – Кристина Стамболийска-Желева, обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС“ и началник отдел „АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ   /п/

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : понеделник, 02 октомври 2017 09:30 горе назад 990