Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-171/28.09.2017г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

№ РД -10-171

 

Бургас,28.09.2017год.

 

На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и като взех предвид становище  на комисия, назначена с моя Заповед №РД-10-78/26.04.2017г. , изразено в Протокол №80-00-658/10.07.17г. и комисия, назначена със Заповед №РД-10-79/26.04. 17г., изразено в Протокол №80-00-802/21.09.17г., с оглед осигуряване на ефективно управление и поддръжка на паркинга на Областна администрация – Бургас и реализиране на приходи в бюджета,

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

      Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост, представляващ: Паркинг в поземлен имот с идентификатор 07079.610.288 по КККР на гр. Бургас, находящ се зад сградата на Областна администрация – Бургас, ул. „Милин камък“ в кв.5 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, при граници: изток – ул. „Трапезица“; запад – ул. „Георги Кондолов“; север – ул. „Милин камък“; юг – УПИ I в кв.5, актуван с АПДС № 2910/14.03.2003 г., одобрен от областен управител на област Бургас.

      Теренът, предмет на търга е оформен с асфалтова настилка и е предназначен за 18 броя паркоместа, от които Областна администрация – Бургас си запазва правото на ползване за нуждите на администрацията 6 бр. паркоместа.

Начална тръжна цена – 1555 лв. (хиляда петстотин петдесет и пет лева) месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на една достигната наемна месечна вноска, с включен ДДС.

   Търгът да се проведе на 07.11.2017 г. от 11:00 часа, в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

   Определям депозит за участие в търга в размер на 800 лв. (осемстотин лева), вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 06.11.2017 г.

 Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

До участие в търга се допускат лица, имащи право да извършват търговска дейност. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

    УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за публична държавна собственост

- схема на обекта

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

-декларация по чл.19а ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава  на 3-ти етаж, стая № 27.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 06.11.2017 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 06.11.2017 г.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

            Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация, в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

           Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

            Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС“ и началник отдел “АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : четвъртък, 28 септември 2017 15:17 горе назад 985