Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-35/23.08.2017г.

З А П О В Е Д    

 

 РД 09-35

 

    Бургас,  23.08.2017 г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със със Заповед № РД-10-132/11.07.2017г. на Областния управител на Област Бургас, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.466.1.3 с площ от 79,53 кв.м., разположен в южната част на втори етаж от сграда с идентификатор 07079.610.466.1, находяща се на ул. „Константин Фотинов“ № 28, гр. Бургас, актуван с Акт за частна държавна собственост № 6893/01.08.203г. на Областен управител.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 17.08.17 г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 13, ал.3 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

1. Определям  Политическа партия „Движение Георгьовден“ ЕИК ……………….. чрез заместник-председателя Георги  Маринчев ……………., седалище и адрес на управление на партията: гр. София за спечелила търга и за наемател за срок от 5 (пет) години недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.466.1.3 с площ от 79,53 кв.м., разположен в южната част на втори етаж от сграда с идентификатор 07079.610.466.1, находяща се на ул. „Константин Фотинов“ № 28, гр. Бургас, актуван с Акт за частна държавна собственост № 6893/01.08.2013г. на Областен управител.

            2.  ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна цена на имота, описан в т.1, в размер на 435  /четиристотин тридесет и пет/ лева без ДДС.

             3. Плащането на наемната вноска в размер на 435 /четиристотин тридесет и пет/ лева без ДДС и 522 /петстотин двадесет и два/ лева с вкл. ДДС да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

             4.  ЗАДЪЛЖАВАМ лицето, определено за наемател, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

            - 322 /триста двадесет и два / лева, съставляващи разликата над внесения депозит от 200 лв. по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

            - 522 /петстотин двадесет и два/ лева, съставляващи гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 1 месечен наем с включен ДДС, платима по банкова сметка на  Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаването на имота с двустранен протокол след прекратяване на договора.

            5. Наемателят е длъжен да внесе определените в т. 4 суми в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

            Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

            6.  В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, всички участници в търга по реда на АПК.

             Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

             Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор на Дирекция „АКРРДС“   и    Началника на отдел “АФСД ”.

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : четвъртък, 24 август 2017 09:32 горе назад 1000