Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-95/17.05.2017г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

           № РД– 10 –95          

 

                                                           Бургас,17.05.2017г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост във връзка глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.45, ал.7 от ЗДДС и като взех предвид становищата, изразени в Протокол № 80-00-310/27.03.2017г. и  Протокол № 80-00-432/28.04.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-194/01.09.2015г., изм. със  Заповед №РД-10-20/23.02.2016г. и комисия, назначена със Заповед №РД-10-79/28.04.2017г. на Областния управител на област Бургас, за откриване на тръжна процедура и за разглеждане на доклада за пазарната оценка, изготвена от независим eксперт-оценител и проявения инвестиционен интерес към имота,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: Имот пл. № 112 с площ 303 кв.м. по неодобрения кадастрален план на с. Снягово, община Руен, област Бургас,  актуван с АЧДС 7877/ 23.03.2017г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Търгът да се проведе на 20.06.2017г. от 11:00 часа, в сградата на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

Определям следните параметри за провеждане на търга:

Първоначална тръжна цена – 1964 / хиляда деветстотин шестдесет и четири / лева без ДДС.

Начин на плащане – достигнатата тръжна цена и режийни разноски ще се заплащат изцяло по сметка на Областна администрация - Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача. Дължимия местен данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Руен.

 Дължимия местен данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Руен.

Депозит за участие в търга – 200 /двеста/ лева, вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 19.06.2017 г.

Данъчната оценка на имота е 1496,80 лева.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.       

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота, както следва:

- акт за частна държавна собственост;

- скица на имота;

- тръжни условия и необходими документи;

- проект на договор за покупко-продажба;

- образец на заявление за участие в търга;

- образец на декларация за оглед;

- образец на декларация за липса на задължения към Областна администрация;

- образец на декларация по чл. 48б от Закон за държавната собственост;

- образец „Предлагана цена“;

- удостоверение за данъчна оценка;

- извлечение от експертна оценка.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 /сто/ лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация – Бургас в гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в стая № 27, ет. 3.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация Бургас до 19.06.2017г.

Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17:30 часа на 19.06.2017г.

           

 

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

          Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация – Бургас – www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

         

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

          Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, на началник отдел „АФСД“,  както и на специалист „Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.        

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

  мс

Добавено : сряда, 17 май 2017 14:24 горе назад 1115