Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-65/10.04.2017г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

№ РД– 10 – 65

Бургас, 10.04.2017год.

Съгласно Заповед № РД – 10-55/22.03.2017г. на Областен управител на област Бургас е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 474 кв.м. реална част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 44094.51.293, целият с площ 6219 кв.м., актуван с Акт за публична държавна собственост  № 7215/04.06.2014г. на Областен управител на област Бургас, по КККР на с. Лозенец, общ. Царево за разполагане на преместваеми обекти (бар, кухня и тераса), представляващи заведение за обществено хранене, по чл. 56 от ЗУТ, разположено в южната част на поземления имот и онагледено на схема, одобрена от главния архитект на община Царево на 17.01.2017г.

Съгласно изискването на чл. 44, ал. 1 от ППЗДС в новата му редакция (ДВ бр. 96 от 2016г.), условията на търга, определени в заповедта се публикуват поне в два национални ежедневника, както и на интернет страницата на съответната администрация най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Обявлението за откриване на тръжната процедура по Заповед № РД – 10-55/22.03.2017г.  е публикувано в един национален и един местен ежедневник, без да съобразено посоченото изменение на ППЗДС.

С оглед изложеното и като взех по внимание, становището на комисията, изразено в Протокол от 05.04.2017г.,

 

  З А П О В Я Д В А М:

 

         ПРЕКРАТЯВАМ откритата със Заповед № РД – 10-55/22.03.2017г. на Областен управител на област Бургас тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 474 кв.м. реална част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 44094.51.293, целият с площ 6219 кв.м., актуван с Акт за публична държавна собственост  № 7215/04.06.2014г. на Областен управител на област Бургас, по КККР на с. Лозенец, общ. Царево за разполагане на преместваеми обекти (бар, кухня и тераса), представляващи заведение за обществено хранене, по чл. 56 от ЗУТ.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, както и на страницата на Областна администрация – www.bsregion.org , както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх.1579/09.04.2008г./

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

            Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС“ и началник отдел “АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ   

Областен управител на област Бургас                                       

Добавено : вторник, 11 април 2017 15:57 горе назад 1057