Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-5/09.02.2017г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД -09-5

 

Бургас, 09.02.2017год.

 

 

Между Областния управител на област Бургас и „БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД е бил сключен Договор № Д-03-24/06.07.2011г. за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас – север”. С Допълнително споразумение №Д-03-16/06.07.2016г. срокът на същия е удължен до 30.09.2016г. С оглед изтичане срока на договора, на основание т.6.22 от същия, дружеството е било задължено да премахне за своя сметка всички преместваеми обекти, принадлежности, табла, знаци и други предмети, намиращи се на територията на плажа. Също така на основание чл.6.5 от договора дружеството следва да предаде доброволно предоставения под наем имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас – север” с подписване на приемо-предавателен протокол.

Срокът на договора за наем е изтекъл на 30.09.2016г., поради което до управителя на дружеството е изпратено писмо с изх. № 26-00-778/16.11.2016г., с което същият е уведомен, че на 30.11.2016г. следва да предаде доброволно наетия обект, поради изтичане на срока на наемното правоотношение. Поради невъзможност за връчване на писмото, тъй като на посочения адрес на управление не е открит никой, управителят е бил уведомен и по телефона.  На 30.11.2016г. в изпълнение на т.6.5 от Договор за наем № Д-03-24/2011г. комисия на Областна администрация Бургас е извършила оглед на предоставения под наем плаж, направила е съответните констатации за неговото състояние и е съставила необходимия приемо-предавателен протокол. Видно от същия, върху територията на морския плаж се констатира наличие на преместваеми обекти. Протоколът е подписан от членовете на комисията в отсъствие на представител на  дружество-наемател на място.

С писмо с изх. № 26-00-18/12.01.2017г. на Областен управител на Бургас е открито производство по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл. 26, ал. 1 от  Административно – процесуалния кодекс /АПК/ за принудително изземване на недвижим имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас - север”, находящ се в община Бургас, област Бургас.

             Горепосоченото писмо е изпратено до наемателя “БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД, ЕИК 201338238, като същото е върнато с обратна разписка № 9005504953 на 24.01.2017г., с отбелязване „лицето не е намерено на посочения адрес“.  Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 3 във вр. с чл. 26, ал. 2 от АПК, когато заинтересованото лице не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин. На 24.01.2017г., в 10.00 часа, писмо с изх. № 26-00-18/12.01.2017г. на Областен управител на Бургас, за откриване на административно производство на основание чл. 80 от ЗДС  във връзка с чл. 26, ал. 1 от АПК е изложено на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, за което е изготвен протокол от служители на Областна администрация Бургас. На същия ден, писмото е публикувано и на официалната интернет страница на Областна администрация Бургас.

            След извършена проверка, съобразно предоставените по случая доказателства от фактическа и правна страна се прие за установено следното:

Областният управител на област Бургас е сключил Договор № Д-03-24/06.07.2011г. за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас – север”с “БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД, ЕИК 201338238.  С Допълнително споразумение №Д-03-16/06.07.2016г., срокът на същия е удължен. Договорът е прекратен на 30.09.2016г., поради изтичане на срока на наемното правоотношение. Имотът, изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас-север” до настоящия момент не е предаден от бившия наемател.  

Неправомерното държане на имот – изключителна държавна собственост е основание същият да бъде иззет въз основа на заповед на Областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.

Държаният от “БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД, ЕИК 201338238 недвижим имот e изключителна държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Съгласно гореизложената фактология, Договор за наем № Д-03-24/06.07.2011г. е с изтекъл срок, поради което същият е прекратен. Следователно, към настоящия момент имотът се държи без правно основание.

Предвид гореизложените фактически и правни изводи и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от “БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД, ЕИК 201338238  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ №7, бизнес център Орион, ет.3, офис №8, представлявано от управителя Атанас Атанасов, държания без правно основание имот - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас - север”, находящ се в община Бургас, област Бургас. Задължавам дружеството да освободи доброволно имота в срок до 23.02.2017г., за което да уведоми Областен управител на област Бургас. При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на имота на 24.02.2017г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

Копие от заповедта да се връчи на от “БУРГАС БИЙЧ“ ЕООД, ЕИК 201338238  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ №7, бизнес център Орион, ет.3, офис №8, представлявано от управителя Атанас Атанасов и на началника на РУ „Полиция”  гр. Бургас за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

        

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ / п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 15 февруари 2017 11:41 горе назад 1373