Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-55/22.11.2016г.

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

                                                         №    РД-09-55

                                                 Бургас,   22.11. 2016г.

 

 

На основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, съвместна Заповед № РД 02-14-615/09.08.2016г./ЗМФ-768/16.08.2016г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх. № 04-00-361/30.08.2016г. от МРРБ, във връзка с влязъл в сила ПУП – парцеларен план, оценителски доклад за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска територия, засегнати от одобрения ПУП – парцеларен план, Решение № КЗЗ-2 от 28.01.2016г. на Комисията за земеделски земи при МЗХ

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Югозападен обход на гр.Карнобат от км 0+000 до км. 9+216,57 в землището на гр.Карнобат, община Карнобат, област Бургас” имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на Карнобат, община Карнобат, област Бургас съгласно одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план за обекта.

С Решение № КЗЗ-2 от 28.01.2016г. на Комисията за земеделски земи при Министерството на земеделието и храните е променено предназначението на 33048 кв.м.земеделски земи за държавни и общински нужди.

Отчуждените имоти са подробно описани по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение в приложението, което е неразделна част към настоящата заповед.

2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура” и ще започнат да се изплащат след влизане в сила на настояшата заповед.

3. Настоящата заповед да се съобщи на заинтереованите страни по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Копие от заповедта да се изпрати на Кмета на община Карнобат за обявяване по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация гр.Бургас.

4.  Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/ не се чете

Областен управител на област Бургас   

Добавено : сряда, 23 ноември 2016 12:00 горе назад 1002 pdf