Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-182/19.08.2016г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

                                                    №  РД-10-182      

 

Бургас,  19 .09.2016 год.

Със заповед РД-10-176/14.09.2016 г. и Заповед РД-10-177/14.09.2016 г. са обявени конкурси за длъжността „Младши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас – 2 щатни бройки. Съгласно чл.10а, ал. 2 от Закона за държания служител обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на съответната администрация, като обявлението трябва да  съдържа всички данни от заповедта за обявяване на конкурса. Във връзка с направеното обявяване на конкурсите е констатирано от една страна, че в портала за търсене на работа www.jobs.bg обявленията първоначално не са публикувани в целия си обем, а от друга страна поради технически проблеми в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията обявленията са публикувани на по-късен етап.

Ето защо, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.10а,  от Закона за държания служител поради констатирани несъответствия при оповестяването на обявленията за конкурсите

                                                       ЗАПОВЯДВАМ:

  1. ОТМЕНЯМ моя Заповед № РД-10-176/14.09.2016 г. за обявяване на конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас, като ПРЕКРАТЯВАМ конкурсната процедура.
  2. ОТМЕНЯМ моя Заповед № РД-10-177/14.09.2016 г. за обявяване на конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас, като ПРЕКРАТЯВАМ конкурсната процедура.
  3. Настоящата заповед да се обявяви в един местен ежедневник, на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org , да се отрази в „Административния регистър” и в www.jobs.bg.

 

Копие от заповедта да се връчи на следните служители: Милена Кирова – Директор на дирекция „АПОФУС”, Мария Данданова - Главен специалист, Христина Димитрова - Главен специалист, Десислава Калудова – Главен експерт и Виолета Иванова - Специалист „Човешки ресурси” за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Валентин Люцканов – Главен секретар на Областна администрация Бургас.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас  

Добавено : понеделник, 19 септември 2016 16:39 горе назад 1531