Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-50/17.08.2016г.

З А П О В Е Д

 

                                                № РД-09-50                                                                                                                                     

Бургас, 17.08.2016год.

                 

Постъпило е искане с вх. № 08-00-802/11.08.2016 год. от община Бургас за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица – етап ІІ за с.Димчево, община Бургас.

Представени са: задание за проектиране на ПУП-ПП съставено от възложителя, опорен план, становище на РИОСВ-Бургас (изх.№  ПД-268(4)/14.06.2016 год.) и писмо на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (изх.№ 05-10-11(2)/06.04.2016 год.).

На основание чл.124а, ал.3 и чл.124б от Закона за устройство на територията

Р А З Р Е Ш А В А М:

Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица – етап ІІ за с.Димчево, община Бургас като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.

Одобрявам представеното задание за проектиране на ПУП-ПП.

ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове и заданието за проектиране.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване  със заинтересованите централни и териториални администрации и контролни органи по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на общини Бургас и Созопол за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон.

 

 

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

за областен управител на област Бургас

(заповед № РД-10-153/11.08.2016 год.)

Добавено : сряда, 17 август 2016 15:51 горе назад 1373