Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-39/07.07.2016г.

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09 – 39

Бургас,  07.07. 2016 год.

 

На основание Заповед № Т-РЦ-16-34/18.05.2016 г. на Министъра на туризма, изменена със Заповед № Т-РД-16-138/ 20.05.2016 г., с която са възложени на Областния управител на област Бургас правомощията по управлението чрез отдаването под наем на обект – изключителна държавна собственост и Заповед № РД – 10-103/21.06.2016г. на Областния управител на област Бургас, е проведен втори търг по реда на чл. 43 от Правилника за прилагане на Закон да държавна собственост (ППЗДС) за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Ахтопол – север“ находящ се в община Царево, област Бургас, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 436/05.02.1999г., с активна плажна площ в размер на 50 721 кв.м. по смисъла на § 1, т.5 от ДР на  Закон за устройство на черноморското крайбрежие  /ЗУЧК/.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в Протокол на тръжната комисия от 05.07.2016г. и на основание чл. 55, ал. 1 и чл. 57 от ППЗДС във връзка с чл.7, ал.5 и ал.6 и съставения Протокол по чл. 53, ал. 1 от ППЗДС за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Ахтопол – север“ находящ се в община Царево, област Бургас,

                                  

З А П О В Я Д В А М:

 

 

  1. 1.      ОПРЕДЕЛЯМ „Л – ПЕТРОЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, управлявано от Радослав Николов Гайдев ЕГН …………………., със седалище и адрес на управление гр. …………………….., ул. „…………………, ЕИК ……….., за спечелил търга и за наемател на обект изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Ахтопол – север“, находящ се в община Царево, област Бургас, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 436/05.02.1999г., с активна плажна площ  по смисъла на Допълнителнирте разпоредби на ЗУЧК в размер на 50 721 кв.м., с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.

Достигнатата при проведения търг с тайно наддаване годишна наемна цена на обекта е в размер на 31 100 лв. (тридесет и една хиляди и сто )  без ДДС или  37 320 /тридесет и седем хиляди триста и двадесет/ лв. с включен ДДС.

  1. 2.     На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) РАЗПОРЕЖДАМ Предварително изпълнение на настоящата Заповед с оглед необходимостта да се осигури защитата на живота и здравето на гражданите – посетители на морския плаж чрез осигуряване на задължителните дейности на морския плаж, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, а именно: водно спасяване, обезопасяването на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно – хигиенното поддържане на морския плаж, както и поради факта, че от закъснение на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда – имуществена загуба за държавата от не получаването на наемната цена при не сключване на договора за наем на морския плаж.

                                  

  1. 3.      НАРЕЖДАМ:

3.1  „Л – ПЕТРОЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, представлявано от Радослав Николов Гайдев, в 14 – дневен срок от връчването на настоящата заповед да внесе сумата, представляваща  разликата между  постигнатата чрез тръжната процедура цена в размер на 21 819 (двадесет и един хиляди лева и осемстотин и деветстотин лв. ) и внесеният от него депозит за участие в търга в размер на 15 501лв (петнадесет хиляди петстотин и един лев). -по сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

3.2  При невнасяне на определената цена в срока по т.1 ще се приеме, че „Л – ПЕТРОЛИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД  се е отказал от сключване на договор за наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Ахтопол – север“, находящ се в община Царево, област Бургас.

3.3  Внесеният депозит не се връща на участника, определен за спечелил търга, ако откаже да заплати предложената от него цена, съгласно чл. 50, ал. 2 от ППЗДС.

3.4  След внасяне на наемната цена и при условията на т.1 да се сключи договор за наем с „Л – ПЕТРОЛИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД“ .

3.5  Заповедта да се обяви по реда на чл. 56 от ППЗДС.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на Административно-процесалния кодекс /АПК/.

Контрол по настоящата Заповед възлагам на Директор на Дирекция „АКРРДС“ и на началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 07 юли 2016 14:25 горе назад 1457