Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-109/23.06.2016г.

                                                                                                                                 ПРЕПИС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД -10-109

 

Бургас23.06.2016 год.

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.41, ал.3  от Закона за водите,  във връзка с изискванията относно осигуряване на безопасността на хората и предотвратяване на инциденти при къпане и ползване на неохраняеми водни площи и водни обекти на територията на област Бургас – държавна собственост, чието състояние не отговаря на изискванията на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи,

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

ЗАБРАНЯВАМ къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необособени, неохраняеми и необезопасени водни площи и водни обекти, представляващи язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и всякакви други водохранилища - държавна собственост, както и неохраняемите морски плажове, находящи се на територията на област Бургас

           Лицата, нарушили разпоредбите на настоящата заповед, носят административно-наказателна отговорност по чл.31 от ЗАНН, в случай че не подлежат на по-тежко наказание.

 

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на Служител „ИС и КТ”, както и на експерт „Връзки с обществеността”,  с цел същата да бъде изложена на интернет страницата на Областна администрация Бургас и да се информират средствата за масово осведомяване на територията на област Бургас.

 

Контрол  по изпълнение на заповедта възлагам на Владимир Крумов - Заместник областен управител на област Бургас

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

 

           Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 24 юни 2016 14:25 горе назад 1438