Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-28/06.06.2016г.

Препис

З А П О В Е Д

 

№ РД -09-28

 

Бургас, 06.06.2016 год.

 

 

В Областна администрация Бургас е постъпило искане с вх. № 04-00-145/1/26.04.2016г. от Министъра на туризма за издаване на заповед по чл.80 от ЗДС за изземване на имот изключителна държавна собственост, представляващ  морски плаж „Нестинарка”. Соченият аргумент за прекратяването на Договор за наем № РД-02-282/16.04.2015г., сключен с „ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 203393176  е поради неплащане на наемната цена за 2016г.  С оглед на едностранното прекратяване на договора на основание т.6.1.6 от същия,  дружеството е уведомено с писмо изх № 26-00-178/24.03.2016г. да предаде доброволно обекта  на 05.04.2016г и да подпише приемо-предавателен протокол. Поради неявяване на представител на дружеството, предаване на имота не е извършено, за което служители на Областна администрация Бургас са съставили констативен протокол.

С писмо изх. № 26-00-290/05.05.2016г. на Областен управител на Бургас е открито производство по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл. 26, ал. 1 от  Административно – процесуалния кодекс /АПК/ за принудително изземване на недвижим имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Нестинарка”, находящ се в община Царево, област Бургас.

             Горепосоченото писмо е изпратено до наемателя „ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 203393176, като същото е върнато с обратна разписка № PS 8000 01J91S B  от 30.05.2016г. на “Български пощи” ЕАД, от която е видно, че писмото не е потърсено в срок. Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 3 във вр. с чл. 26, ал. 2 от АПК, когато заинтересованото лице не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин. На 01.06.2016г., в 10.00 часа, писмо с изх. № 26-00-290/05.05.2016г. на Областен управител на Бургас, за откриване на административно производство на основание чл. 80 от ЗДС  във връзка с чл. 26, ал. 1 от АПК е изложено на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, за което е изготвен протокол от служители на Областна администрация Бургас. На същия ден, писмото е публикувано и на официалната интернет страница на Областна администрация Бургас.

            След извършена проверка, съобразно предоставените по случая доказателства от фактическа и правна страна се прие за установено следното:

Министерство на регионалното развитие и благоустройство е сключило  Договор за наем № РД-02-282/16.04.2015г., с „ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 203393176, с който е отдаден под наем морски плаж „Нестинарка”, находящ се на територията на община Царево.  Договорът е прекратен едностранно на основание чл.6.1.6 поради неплащане на наемната вноска за 2016 година. Имотът, изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Нестинарка” до настоящия момент не е предаден от бившия наемател.  

Неправомерното държане на имот – изключителна държавна собственост е основание същият да бъде иззет въз основа на заповед на Областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.

Държаният от „ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 203393176недвижим имот e изключителна държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Съгласно гореизложената фактология, Договор за наем № РД-02-282/16.04.2015г е прекратен едностранно от страна на наемодателя. Следователно, към настоящия момент имотът се държи без правно основание.

Предвид гореизложените фактически и правни изводи и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от „ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 203393176, със седалище и адрес на управление: с. Градина, община Първомай, област Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 46, представлявано от управителя Димитър Димов Танев, държания без правно основание имот - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Нестинарка”, находящ се в община Царево, област Бургас. Задължавам дружеството да освободи доброволно имота в срок до 20.06.2016 г., за което да уведоми Областен управител на област Бургас. При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на имота на 23.06.2016г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

Копие от заповедта да се връчи на „ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Градина, община Първомай, област Пловдив, ул. „Христо Ботев” №46, представлявано от управителя Димитър Димов Танев и на началника на РУ „Полиция”  гр. Царево за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

        

 

ВЛАДИМИР КРУМОВ /П/

За Областен управител на област Бургас

Заповед за заместване № РД-10-91/02.06.2016г

Добавено : понеделник, 06 юни 2016 09:42 горе назад 1334