Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-81/16.05.2016г.

З А П О В Е Д

 

№ РД -10-81

Бургас, 16.05.2016год.

 

 

На основание чл.22 от Закона за регионалното развитие, чл. 62 от Правилника за прилагане на ЗРР и Решение № 237 от 28.04.2016 год. на общински съвет Созопол, в качеството ми на председател на областния съвет за развитие съгласно чл.22, ал.2 от ЗРР и чл.62, ал.1 от ППЗРР,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Променям т.І от заповед № РД-10-32/11.03.2016 год., а именно: заменям представителя на общински съвет Созопол записан в поимения  състав на областния съвет за развитие под № 23 Стоян Маринов с Илиян Стефанов .

Препис от настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на областна администрация Бургас, а копие от заповедта да се изпрати на Илиян Стефанов.

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

областен управител на област Бургас

 

Добавено : вторник, 17 май 2016 15:27 горе назад 1344