Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-20/03.05.2016г.

 Препис

 

З А П О В Е Д

 

№ РД -09-20

 

Бургас, 03.05.2016 год.

 

В Областна администрация Бургас е постъпило искане с вх. № 04-00-367/08.10.2015г. на заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за приемане на имот, изключителна държавна собственост, представляващ  морски плаж „Градина централен”, поради прекратяването на 12.08.2015г на  Договор за наем № РД-02-2910175/12.08.2010г., сключен с „РИНГ -ІІІ” ЕООД, чийто срок е изтекъл.  С писмо № 26-00-99/22.02.2016г. бившият наемател е уведомен, че на 29.02.2016г. следва да предаде доброволно гореописания имот. Представител на наемателя не се е явява, поради което служители на Областна администрация Бургас съставят констативен протокол, който от своя страна е основание за откриване на процедура по принудително изземване на имота по реда на чл.80 , ал.1 от ЗДС.

С писмо изх. № 26-00-238/08.04.2016г. на Областен управител на Бургас е открито производство по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл. 26, ал. 1 от  Административно – процесуалния кодекс /АПК/ за принудително изземване на недвижим имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Градина-централен”, находящ се в община Созопол, област Бургас.

             Горепосоченото писмо е изпратено до наемателя „ринг -ІІІ” ЕООД, ЕИК 131128522, представлявано от  управителя Ангел Ангелов, с което последният е уведомен за започване на административно производство по чл. 80 от ЗДС  във връзка с чл. 26, ал. 1 от АПК. Същото е върнато с обратна разписка № PS 8000 01IХОL E/12.04.2016г. на “Български пощи” ЕАД, от която е видно, че адресът е необитаем. Същото писмо е изпратено до представителя на дружеството Любомир Тончев,  на посочения за кореспонденция адрес, като същото е с  № PS 8000 01IХОК D/13.04.2016г и върнато с отбелязване, че получателят се е преместил на друг адрес. След направена електронна справка в Търговския регистър, от актуалното състояние на дружеството е видно, че същото е регистрирано на адреса, на който е изпратено писмото. Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 3 във вр. с чл. 26, ал. 2 от АПК, когато заинтересованото лице не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин. На 14.04.2016г., в 10.00 часа, писмо с изх. № 26-00-238/08.04.2016г. на Областен управител на Бургас, за откриване на административно производство на основание чл. 80 от ЗДС  във връзка с чл. 26, ал. 1 от АПК е изложено на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, за което е изготвен протокол от служители на Областна администрация Бургас. На същия ден, писмото е публикувано и на официалната интернет страница на Областна администрация Бургас.

            След извършена проверка, съобразно предоставените по случая доказателства от фактическа и правна страна се прие за установено следното:

През 2010г. Министерство на регионалното развитие и благоустройство е провело тръжна процедура за отдаване под наем на морски плаж „Градина Централен”.  Със спечелилия търга „РИНГ – ІІІ” ООД е сключен  Договор за наем № РД-02-2910175/12.08.2010г със срок на действие 5 /пет/ години. На 12.08.2015г поради изтичане срока на договора на основание т.7.1, същият е прекратен.

Неправомерното държане на имота – изключителна държавна собственост е основание имотът да бъде иззет въз основа на заповед на Областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.

Държаният от „РИНГ -ІІІ” ЕООДнедвижим имот e изключителна държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Съгласно гореизложената фактология, Договор за наем № РД-02-2910175/12.08.2010г е изтекъл на  12.08.2015г , поради, което е прекратен . Следователно, към настоящия момент имотът се държи без правно основание.

Предвид гореизложените фактически и правни изводи и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от „РИНГ -ІІІ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Ракево, общ. Криводол, ул. “Роза” № 10, представлявано от управителя Ангел Ангелов, държания без правно основание имот - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Градина Централен”, находящ се в община Созопол, област Бургас, Задължавам дружеството да освободи доброволно имота в срок до 11.05.2016 г., за което да уведоми Областен управител на област Бургас. При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на имота на 12.05.2016г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

Копие от заповедта да се връчи на РИНГ -ІІІ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Ракево, общ. Криводол, ул. “Роза” № 10, представлявано от управителя Ангел Николов Ангелов и на началника на РУ „Полиция”  гр. Созопол за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

        

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ  /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 04 май 2016 11:11 горе назад 1438