Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-13/04.04.2016г.

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-13

Бургас,    04.04..2016 год.

 

 

На основание §4к, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на .земеделските земи, чл.28б, ал.8 от Правилника за прилаагане на Закона за собствеността и ползването на .земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и протокол от 28.01.2016г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-6/20.01.2016г. на Областен управител на област Бургас

 

О Д О Б Р Я В А М

 

Плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра към него за имот № 506.346 в м.”Старо селище”, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол, област Бургас.

Заповедта да се обнародва в Държавен вестник и да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни ежедневника, в интернет страницата на Областна администрация Бургас, както и да се обяви на подходящи места с публичен достъп в сградата на община Созопол.

На основание §4к, ал.13, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на .земеделските земи, копие от заповедта да се изпрати на СГКК – Бургас.

Жалби против плана на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областен управител до Районен съд – Бургас в 14-дневен срок от обнародване на Заповедта в Държавен вестник.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас   

 

 

 

ркк

 

 

 

 

Заповедта е обнародвана в ДВ бр.31/19.04.2016г.

Добавено : вторник, 19 април 2016 10:45 горе назад 1351