Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-12/24.03.2016г.

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-12

Бургас,  24.03. 2016 год.

            В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Бургас, жп. спирка Солници, кантон № 2 на жп. км. 6+344, състоящ се от три стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 56,00 кв.м., актуван с Акт за държавна собственост № 38/16.04.1999 г., одобрен от Областен управител на област Бургас, в управление на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП „НК ЖИ”). Производството е открито по повод постъпило в Областната администрация Бургас, искане с вх. № 55-00-49/07.10.2015 г. от инж. Милчо Ламбрев – Генерален Директор на ДП „НК ЖИ” за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от Никола ............. Георгиев, ЕГН ......... на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Бургас, жп. спирка Солници, кантон № 2 на жп. км. 6+344, състоящ се от три стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 56,00 кв.м.

В заявлението се твърди, че гореописаният имот - държавна собственост се държи без правно основание. Към заявлението са приложени следните документи: Заповед № 48/03.11.1992 г.; Писмо изх. № 2160/19.08.2015 г. на ДП „НК ЖИ”; Писмо изх. № 218/30.01.2015 г. на ДП „НК ЖИ”; Справка за задължения на наемателя;  Акт за държавна собственост № 38//16.04.1999 г., одобрен от Областен управител на област Бургас; Договор за наем на жилищен имот от 01.03.2007 год. От документите по преписката се установява, че между държавното предприятие и г-н Георгиев е бил сключен договор за наем от 01.03.2007 год. Основание за сключването на договора е настанителна заповед № 48/03.11.1992 г., издадена от Началник ЖП Секция Бургас. Договорът за наем е сключен за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписването му. От това следва, че съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от договора, същият е прекратен, считано от 01.03.2012 г., поради изтичане на срока. ДП „НК ЖИ” е изпратил уведомително писмо с изх. № 218/30.01.2015 г., с което е указано на наемателя, че в едномесечен срок от получаването му, следва да предприеме необходимите действия и да освободи жилището, като го предаде с приемо-предавателен протокол на представител на ДП НК “ЖИ”. Видно от уведомителното писмо, то е получено от г-н Георгиев на 13.02.2015г. Въпреки това не са предприети никакви действия по освобождаване на ползваното от него жилище и връщането му на наемодателя със съставен приемо-предавателен протокол съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от договора.

От постъпилото писмо и приложените към него документи става ясно, че визираният имот се държи от Никола ........... Георгиев без правно основание, който факт не е оспорван в хода на производството.

За започнатото административно производство е изпратено уведомление до г-н Никола ............. Георгиев. Писмото не е получено от адресата. Изпратено му е повторно писмо, като за връчването му е поискано съдействие от органите на Министерство на вътрешните работи. Служител на министерството е констатирал, че помещението изглежда необитаемо, лицето не е било установено на адреса, а по данни на съседи, Георгиев от около пет месеца не живее на адреса. Предвид изложеното е приложена разпоредбата на чл. 26, ал. 2, във вр. с чл. 61, ал. 3 от АПК и писмото за откриване на административното производство е изложено на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас и на Интернет страницата на ведомството.

Предвид изложеното се установява наличието на предпоставките за принудително изземване на описания по-горе недвижим имот. Същият е безспорно държавна собственост и се държи без правно основание, поради което на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост

                                             ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

ИЗЗЕМВАМ от Никола .......... Георгиев, ЕГН .......... недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Бургас, жп. спирка Солници, кантон № 2 на жп. км. 6+344, състоящ се от три стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 56,00 кв.м., актуван с Акт за държавна собственост № 38/16.04.1999 г., одобрен от Областен управител на област Бургас, в управление на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно изпълнение на заповедта –20.04.2016 г.

ОПРЕДЕЛЯМ дата за принудително изпълнение на заповедта – 21.04.2016 г. от 10,30 ч.

Принудителното изземване на имота да се извърши със съдействието на органите на МВР.

ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта, в т. ч. и осъществяване на принудителното изземване на Генерален Директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” или определени от него длъжностни лица, който в тридневен срок от изземването да представи доклад за изпълнение на заповедта.

Настоящата заповед да се съобщи на Никола ........... Георгиев, ЕГН .......... при условията на чл. 26, ал. 2, във вр. с чл. 61, ал. 3 от АПК  и на Генералния Директора на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”.

Препис от заповедта да се изпрати на Областна дирекция на МВР - Бургас за оказване на съдействие по нейното изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

 Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 25 март 2016 10:26 горе назад 1371