Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-47/23.03.2016г.

З А П О В Е Д

 

№ РД  - 10-47

 

Бургас,  23.03.2016    год.

 

На основание  чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), както и във връзка с подаден писмен сигнал от собственик на имот, наш вх. № 94-00-240/11.03.2016 г.  на Областна администрация – Бургас

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ КОМИСИЯ В СЪСТАВ, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация , както следва:

 

            1. Стефка  Калева, директор на дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община Бургас

            2. Гергана Христова, гл. експерт в дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община Бургас

            3. Роза Кирева – Иванова, гл. юрисконсулт в дирекция „Правно – нормативно обслужване“, Община Бургас

            4. Зорница Копринкова, началник отдел „Координация и административен контрол“, Областна администрацияБургас

            5. Татяна Цонкова, гл. експерт в отдел „Координация и административен контрол“, Областна администрация Бургас

            6. Мария Тепавичарова, гл. експерт в отдел „Координация и административен контрол“,Областна администрация Бургас

            7. Милка  Василева, началник сектор БДС, Областна дирекция на МВР - Бургас 

            8. Мария  Багрева, специалист в сектор БДС, Областна дирекция на МВР - Бургас 

            9. Светозар  Зехирев, ръководител териториално звено ГРАО - Бургас

 

            Проверката да се извърши на 29.03.2016 год., като за резултатите от проверката се състави протокол.

            Настоящата заповед да се обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на Областна администрация Бургас и Община Бургас.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна администрация Бургас.

            Препис от заповедта да се връчи на Главния секретар на Областна администрация Бургас,  Секретаря на Община Бургас, Директор  дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Директор на Областна дирекция на МВР – Бургас, Pъководителя на ТЗ „ГРАО“ Бургас и служителите на Областна администрация Бургас за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/  не се чете

Областен управител на област Бургас

зк/

 

 Заповед № 748/24.03.2016г.

Добавено : четвъртък, 24 март 2016 11:00 горе назад 1780