Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-4/20.01.2016 Заповед отчуждаване

З А П О В Е Д

 

                                                         №  РД-09-4

                                                 Бургас,    20.01.     2016 г.

 

 

На основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, съвместна Заповед № РД 02-14-1413/22.12.2015г./ЗМФ-1286/17.12.2015г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх. № 04-00-471 от 28.12.2015г. от МРРБ, във връзка с влязъл в сила ПУП – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-138/09.10.2015г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, оценителски доклад за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска и урбанизирана територия, засегнати от одобрения ПУП – парцеларен план, Решение № КЗЗ-03 от 05.02.2015г. на Комисията за земеделски земи при МЗХ

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км.207+726,37 до км. 212+233,06, изпарител при км.207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда” при км. 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ” ТВ при км.212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212+120” части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-138/09.10.2015г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязла в законна сила съгласно писмо с изх.№ АУ14-4/19.11.2015г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С Решение № КЗЗ-03 от 05.02.2015г. на Комисията за земеделски земи при Министерството на земеделието и храните са утвърдени площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.

Отчуждените части от имоти – частна и общинска собственост са подробно описани по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.

2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура” и ще започнат да се изплащат след влизане в сила на настояшата заповед.

 

 

 

 

 

3. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Копие от заповедта да се изпрати на Кмета на община Поморие и на Кмета на община Несебър за обявяване по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация гр.Бургас.

4.  Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас  

ПРИЛОЖЕНИЯ към РД-09-4/20.01.2016 

Добавено : четвъртък, 21 януари 2016 12:58 горе назад 2058