Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-80/09.12.2015 - Определяне спечелил търг

З А П О В Е Д

 

РД-09-80

   Бургас, 09.12.2015 г.

            

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот - частна държавна собственост, представляващ  жилище, състоящо се от две стаи  и кухня, с обща полезна площ от 55,62 кв.м., съставляващ самостоятелен обект в полумасивна двуетажна сграда – в дъното на двора на адрес: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” № 73, ет. 2, актуван с Акт за частна държавна собственост № 2785/10.12.2002 г. Имотът се намира в сграда с идентификатор 070793.614.200.1 по КККР на гр.Бургас.

          

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия № 80-00-610/04.12.2015г., които приемам изцяло и на основание, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 13, aл. 3 във връзка с ал. 4 и 5 от ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

   1. Определям  ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ДЕЛЕВА, ЕГН 6403190553, с постоянен адрес гр.Бургас, ул.”Фердинандова” №73, за спечелила търга и наемател, за срок от 10 /десет/ години на имот – частна държавна собственост, представляващ  жилище, състоящо се от две стаи  и кухня, с обща полезна площ от 55,62 кв.м., съставляващ самостоятелен обект в полумасивна двуетажна сграда – в дъното на двора на адрес: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” № 73, ет. 2, актуван с Акт за частна държавна собственост № 2785/10.12.2002 г. Имотът се намира в сграда с идентификатор 070793.614.200.1 по КККР на гр.Бургас.

    

    2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена, в размер на 66 /шестдесет и шест/ лева за месечна наемна цена.

         

            3. Плащането на наемната вноска в размер на 66 /шестдесет и шест/ лева месечна наемна цена се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

 

               4. ЗАДЪЛЖАВАМ  ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ДЕЛЕВА, ЕГН 6403190553, определеназанаемател, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

- 66 (шестдесет и шест) лева, представляваща дължимата наемната цена за първия месец, по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

- 6 (шест) лева, по сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, съставляваща разликата между дължимата гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 66 /шестдесет и шест/ лева и внесения депозит за участие в търга в размер на 60 /шестдесет/ лева, който се трансформира в гаранция. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол, след прекратяването на договора.

4.1. Наемателят е длъжен да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

4.2. Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

 

             5. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация Бургас, съгласно ЗМДТ, като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

          

             6.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащането по т. 3, да се подготви проект на договор за наем.

                         

 Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

 

 Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

 

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор Дирекция „АКРРДС” и Главния счетоводител на Областна администрация - Бургас.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 09 декември 2015 14:57 горе назад 1497