Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-31/09.12.2015- Определяне спечилил търг

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-31

гр.Бургас, 9.12. 2015год.

 

 

Във връзка с писмо вх. № 55-00-52/2/04.12.015г на Генералния директор на ДП «НКЖИ», относно проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент №24 , находящ се на осми жилищен етаж , вх. «А», блок №4, ж.к. «Меден Рудник», гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.651.201.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, със застроена площ от 63,05 кв.м., с предназначение жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, холл,  кухня, баня-тоалетна и антре, при граници на апартамента: на същия етаж 07079.651.201.1.23, под обекта 07079.651.201.1.21, над обекта – няма, заедно с изба № 24, с площ 4,81кв.м, както и 0,665 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, съгласно АЧДС №6426/16.10.2012г, одобрен от Областен управител на област Бургас и приложените към писмото документи, а именно: Решение № РТ – 39/05.10.2015г и Заповед № ПД-206/05.10.2015г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Препис от протокол № 28-09/15 на заседание на УС на ДП «НКЖИ»; удостоверение за данъчна оценка № Д0007151/10.08.2015г.; Препис – извлечение от баланса на НК «ЖИ» - ЖП секция Пловдив по счетоводна сметка № 203 1  за балансова стойност на ДМА – 1 бр и като взех предвид Протокол за проведен търг от 20.11.2015г, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на основание чл. 59, ал.6 от ППЗДС

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ Иван Недков Димитров, ЕГН 7712245965, с адрес: гр.Бургас, к-с «Меден Рудник»,  блок № 4, вх.1, ет.8, ап.24 за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.651.201.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, със застроена площ от 63,05 кв.м., с предназначение жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, холл,  кухня, баня-тоалетна и антре, при граници на апартамента: на същия етаж 07079.651.201.1.23, под обекта 07079.651.201.1.21, над обекта – няма, заедно с изба № 24, с площ 4,81кв.м, както и 0,665 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, съгласно АЧДС №6426/16.10.2012г, одобрен от Областен управител на област Бургас

2. ОПРЕДЕЛЯМ цената на посочения в т.1 от настоящата заповед поземлен  имот в размер на 39 100,00 /тридесет и девет хиляди и сто/ лева, без включен ДДС.

 

Съгласно удостоверение изх.№ Д0007151/10.08.2015г. данъчната стойност на поземления имот е в размер на 34 537,70 /тридесет и четири хиляди петстотин тридесет и седем лева и седемдесет ст/ лева.

 

3.ЗАДЪЛЖАВАМ купувача Иван Недков Димитров, ЕГН 7712245965, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да извърши следните плащания:

 

3.1.Сума в размер на 19 100,00 /деветнадесет хиляди и сто/ лева, представляващи разликата между предложената цена за имота – 39 100,00 /тридесет и девет хиляди и сто/ лева без ДДС, и внесения депозит за участие в търга – 20 000/двадесет хиляди/ лева, като същата следва да се заплати по сметка на ДП „НКЖИ“ в „Инвестбанк” АД,  IBAN BG82IORT81681000027700, SWIFT BIC IORTBGSF.

 

3.2 Сума в размер на 782 /седемстотин осемдесет и два/ лева със ДДС режийни разноски, на основание §3, ал.2 от ППЗДС, представляващи 2% режийни разноски върху определената тръжна цена за имота, като същата следва да се заплати  по сметка  на ДП „НКЖИ” в „Инвестбанк” АД, IBAN BG82IORT81681000027700, SWIFT BIC IORTBGSF, на основание чл.59, ал.7 от ППЗДС.

 

3.3. Сума в размер на 977,50 /деветстотин седемдесет и седем лева и петдесет ст/ лева местен данък,представляваща 2,5 % от предложената цена на имота, която следва да се заплати по сметка на Община Бургас .

 

4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък, режийни разноски и такса вписване  в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

        

 В случай, че  купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.

 

  5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за продажба на имота.

                         

 Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участниците  в търга, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас.

  Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор Дирекция „АКРРДС”

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието ДП «НКЖИ» на адрес: гр.София, бул. «Княгиня Мария Луиза» № 110

 

Настоящата заповед да се връчи за изпълнениена купувача Иван Недков Димитров.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : сряда, 09 декември 2015 14:51 горе назад 1459