Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-73/09.11.2015

З А П О В Е Д

 

№ РД -09-73

Бургас,  09.11.2015год.

              

Постъпило е искане с вх. № 26-00-522/13.10.2015 год. от Цветан Кирилов Крумов – упълномощен представител на председателя на управителния съвет на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“АД, пълномощно с рег.№ 2406 от 01.11.2013 год. от Милена Ненчева, нотариус в РС-Бургас с рег.№ 257 на Нотариалната камара, за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП-ПР) на Лукойл Нефтохим Бургас относно УПИ І, ІІ и ІІІ, кв.46. ПУП-ПРЗ е одобрен със заповед № РД-09-20/04.03.2013 год. на областния управител на област Бургас. По одобрения ПУП-ПР не  е предвиден достъп на УПИ ІІІ до улица.
Към заявлението са приложени проект предложение за исканото изменение, становище от ОбЕСУТ-Бургас изразено в протокол-решение № 23/09.09.2015 г. и становище на РИОСВ-Бургас с изх.№ 6518/31.08.2015 год.      
На основание чл.135, ал.3, във връзка с ал.4,т.2 и чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията

Р А З Р Е Ш А В А М:

Да се изработи проект на подробен устройствен план – план за регулация за изменение на УПИ І, ІІ и ІІІ в кв.46 по плана на Лукойл Нефтохим Бургас с оглед осигуряване достъп на УПИ ІІІ до улица.
ПУП-ПР да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПР преди внасянето му за приемане и одобряване  със заинтересованите централни и териториални администрации и контролни органи по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ.
 
Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на общини Бургас и Камено  за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

 областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 09 ноември 2015 16:03 горе назад 1509