Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-10-235/29.10.2015 г.

З А П О В Е Д
 
             № РД-10-235                

  Бургас, 29.10.2015г.
 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост във връзка глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.45, ал.7 от ЗДДС и като взех предвид становищата, изразени  в Протокол № 80-00-290/11.06.2015 г. и Протокол № 80-00-449/26.08.2015г.  на комисия, назначена със Заповед № РД-10-33/11.02.2015г.  и Заповед №РД-10-32 /11.02.2015г. на Областния управител на област Бургас за откриване на тръжна процедура и за разглеждане на доклада за пазарната оценка, изготвена от независим eксперт-оценител и проявения инвестиционен интерес към имота,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: 1000/1060 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот XIII-5010150 в кв.12, целият с площ от 1060 кв.м. по плана на с. Маринка, одобрен с решение № 11-10/2012г. находящ се в с. Маринка, ул. „Христо Ботев“ № 29, актуван с АЧДС 7283/ 09.09.2014г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Търгът да се проведе на 10.12.2015г. от 11:00 часа, в сградата на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

Определям следните параметри за провеждане на търга:

Първоначална тръжна цена – 31 000 / тридесет и една хиляди лева / лева без ДДС

Начин на плащане – достигнатата тръжна цена и режийни разноски ще се заплащат изцяло по сметка на Областна администрация - Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача. Дължимия местен данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Бургас.

Депозит за участие в търга – 3000 /три хиляди /лева, вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 09.12.2015 г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 400 (четиристотин) лева.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.        

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота, както следва:

- акт за частна държавна собственост;

- скица на имота;

- тръжни условия и необходими документи;

- проект на договор за покупко-продажба;

- образец на заявление за участие в търга;

- образец на декларация за оглед;

- образец на декларация за липса на задължения към Областна администрация;

- удостоверение за данъчна оценка;

- извлечение от експертна оценка.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 /сто/ лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация – Бургас в гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в стая № 27, ет. 3.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация Бургас до 09.12.2015г.

Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17:30 часа на 09.12.2015г.

            Назначавам комисия в състав:
          Председател:
          Членове:
           Резервни членове:

  

        За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

          Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация – Бургас – www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

          Възлагам на младши експерт, отдел “ТУДС” да организира, съвместно със главен експерт, обявяване на търга съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на директор дирекция „АКРРДС“ да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

          Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, на главния счетоводител,  както и на главен експерт за сведение и изпълнение.        

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

  

Добавено : петък, 06 ноември 2015 11:22 горе назад 1151 pdf