Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-40/28.08.15г.- Заповед за отчуждаване

З А П О В Е Д
 
                                                        № РД-09-40
                                                 Бургас, 28.08. 2015 г.

 

На основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, съвместна Заповед № РД-02-14-368/07.05.2014г./ ЗМФ-442/13.05.2014г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх. № 04-00-528/20.05.2014 г. от МРР, изготвен и  влязъл в сила ПУП – парцеларен план, одобрен с решение № 148/20.09.2012г. на Общински съвет на община Малко Търново и експертни оценки на подлежащите на отчуждаване имоти, Решение № КЗЗ-03 от 28.02.2013г. на Комисията за земеделски земи при МЗХ и като взех пред вид Решение № 311 на Министерски съвет от 2007г. с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост за обекта, извадка от действащите кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Малко Търново, предоставени с писмо вх.№66-00-21/20.08.2015г. на Директора на Областно пътно управление - Бургас

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Етапна връзка обход град Малко Търново от км.2+732 до включването в път І-9 при км.364+160 (3+200)”, допълнителни части от имоти – частна собственост, находящи се в землището на гр.Малко Търново съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с решение № 148/20.09.2012г. на Общински съвет на община Малко Търново по протокол № 13/01.08.2012 г.и влязло в законна сила съгласно констативен акт от 05.11.2012г.

С Решение № КЗЗ-03 от 28.02.2013г. на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните е променен статута на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обекта.

Отчуждените имоти са подробно описани по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.                  

2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите се  осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура” и ще започнат да се изплащат след влизане в сила на настояшата заповед.

4. Настоящата заповед да се съобщи на заинтереованите страни по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Копие от заповедта да се изпрати и на Кмета на община Малко Търново за обявяване по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация гр.Бургас.

5.  Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й..

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/ 

Областен управител на област Бургас    


ПРИЛОЖЕНИЕ

Добавено : петък, 28 август 2015 15:46 горе назад 1302 pdf