Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-36/14.08.2015 г.- Заповед за обявяване на спечелил търг

З А П О В Е Д

 

РД-09-36

 

   Бургас, 14.08.2015 г.

            

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на имот - частна държавна собственост, представляващ сутеренен етаж под магазин – гараж, състоящ се от хале, две стаи, тоалетна и баня с обща застроена площ от 979 кв.м и рампа с площ 29,50 кв.м. находящ се в гр. Бургас, ул. «Дебелт» №3, актуван с АЧДС № 2335/25.09.2001г на Областен управител на област Бургас.

           

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия № 80-00-421/13.08.2015г., които приемам изцяло и на основание, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 13, aл. 3 във връзка с ал. 4 и 5 от ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

              1. Определям  „ЕКИП С”ЕООД, ЕИК 102863113, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Христо Ботев” №14, партер, представлявано от  управителя Стефко Стефанов, за спечелил търга и наемател, за срок от 3 /три/ години на имот – частна държавна собственост, представляващ сутеренен етаж под магазин – гараж, състоящ се от хале, две стаи, тоалетна и баня с обща застроена площ от 979 кв.м и рампа с площ 29,50 кв.м. находящ се в гр. Бургас, ул. «Дебелт» №3, актуван с АЧДС № 2335/25.09.2001г на Областен управител на област Бургас

 

                2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена, в размер на 1421,06  /хиляда четиристотин двадесет и един лева и 06 ст/ лева, без ДДС за месечна наемна цена.

                   

3. Плащането на наемната вноска в размер на 1421,06/хиляда четиристотин двадесет и един лева и 06ст/ левабез ДДС за месечна наемна цена ведно с дължимия данък добавена стойност, да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

 

3. ЗАДЪЛЖАВАМ  „ЕКИП С”ЕООД, ЕИК 102863113, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Христо Ботев” №14, партер, представлявано от  управителя Стефко Стефанов, определензанаемател, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

- 1705,27 (хиляда седемстотин и пет лева и 0,27ст) лева, представляваща дължимата наемната цена за първия месец, с вкл. ДДС  по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

               - 200 (двеста) лева, без ДДС по сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, съставляваща разликата между дължимата гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 1421,06/хиляда четиристотин двадесет и един лева и 06ст/ лева без ДДС и внесения депозит за участие в търга в размер на 1221,06 лв /хиляда двеста двадесет и един лева и  06 ст/  лева без ДДС, който се трансформира в гаранция. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол, след прекратяването на договора.

 

3.1. Наемателят е длъжен да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

3.2. Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

 

4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация Бургас, съгласно ЗМДТ, като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

          

5.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3, да се подготви проект на договор за наем.

                         

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

 

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

 

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “ТУДС” и Главния счетоводител на Областна администрация - Бургас.

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 18 август 2015 11:13 горе назад 1126 pdf