Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-34/13.08.2015- Заповед за определяне спечелил търг

З А П О В Е Д

 

РД-09-34/

 

   Бургас, 13.08. 2015 г.

            

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.466.1.1, с предназначение - за обществено хранене, с площ от 156,89 кв.м , от които полезна площ 127,22 кв.м, ведно със сутерен, с площ от 145,88 кв.м., от които полезна площ 106,80 кв.м, както и незастроена част от дворно място с площ 134кв.м. от поземлен имот с идентификатор 07079.610.466, находящ се в гр. Бургас, ул. «К.Фотинов» №28,  актуван с АЧДС № 6893/01.08.2013г на Областен управител на област Бургас.

           

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия № 80-00-419/06.08.2015г., които приемам изцяло и на основание, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 13, aл. 3 във връзка с ал. 4 и 5 от ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

              1. Определям  „ПРИМОТУРС” ЕООД, ЕИК 200436576, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул. „Ропотамо” № 74 , представлявано от управителя Тодор Радков Ташев, за спечелил търга и наемател, за срок от 5 /пет/ години на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.466.1.1, с предназначение - за обществено хранене, с площ от 156,89 кв.м , от които полезна площ 127,22 кв.м, ведно със сутерен, с площ от 145,88 кв.м., от които полезна площ 106,80 кв.м, както и незастроена част от дворно място с площ 134кв.м. от поземлен имот с идентификатор 07079.610.466, находящ се в гр. Бургас, ул. «К.Фотинов» №28,  актуван с АЧДС № 6893/01.08.2013г на Областен управител на област Бургас.

                         2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена, в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, без ДДС за месечна наемна цена.

                   

3. Плащането на наемната вноска в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ левабез ДДС за месечна наемна цена ведно с дължимия данък добавена стойност, да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

 

3. ЗАДЪЛЖАВАМ  „ПРИМОТУРС” ЕООД, ЕИК 200436576, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул. „Ропотамо” № 74 , представлявано от управителя Тодор Радков Ташев, определен за наемател, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

- 3000 (три хиляди) лева, представляваща дължимата наемната цена за първия месец, с вкл. ДДС  по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

- 100 (сто) лева, без ДДС или 120 /сто и двадесет/ лева със вкл. ДДС  по сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, съставляваща разликата между дължимата гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС и внесения депозит за участие в търга в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС, който се трансформира в гаранция. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол, след прекратяването на договора.

 

3.1. Наемателят е длъжен да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

3.2. Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

 

4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация Бургас, съгласно ЗМДТ, като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

          

5.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащането по т. 3, да се подготви проект на договор за наем.

                         

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

 

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “ТУДС” и Главния счетоводител на Областна администрация - Бургас.

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 14 август 2015 09:20 горе назад 1147 pdf