Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-10-146/30.06.2015 г.- провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с предназначение - за обществено хранене

ЗАПОВЕД

 

№ РД - 10-146

гр. Бургас, 30.06.2015 г.

 

На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и като взех предвид становищата на комисии, назначени със Заповед № РД-10-31/11.02.2015г. и Заповед № РД-10-33/11.02.2015г на Областен управител – Бургас, изразени в протоколи с № 80-00-95/18.03.2015г и № 80-00-186/29.04.2015г за откриване на търг с явно наддаване, както и с оглед ефективното използване на имот - частна държавна собственост, представляващ  самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.466.1.1, с предназначение - за обществено хранене, с площ от 156,89 кв.м. , от които полезна площ 127,22 кв.м, ведно със сутерен, с площ от 145,88 кв.м., от които полезна площ 106,80 кв.м, както и незастроена част от дворно място с площ 134кв.м. от поземлен имот с идентификатор 07079.610.466, находящ се в гр. Бургас, ул. «К.Фотинов» №28,  актуван с АЧДС № 6893/01.08.2013г на Областен управител на област Бургас,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна държавна собственост, представляващ  самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.466.1.1, с предназначение - за обществено хранене, с площ от 156,89 кв.м. , от които полезна площ 127,22 кв.м, ведно със сутерен, с площ от 145,88 кв.м., от които полезна площ 106,80 кв.м, както и незастроена част от дворно място с площ 134кв.м. от поземлен имот с идентификатор 07079.610.466, находящ се в гр. Бургас, ул. «К.Фотинов» №28,  актуван с АЧДС № 6893/01.08.2013г на Областен управител на област Бургас.

  

Предназначението на обекта е за обществено хранене и до участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност.

 

Първоначална наемна цена – 2400лв /две хиляди и четиристотин лева/ месечен наем, без ДДС. Наемът се заплаща до 10 – то число в началото на всеки месец.

 

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечна наемна вноска по достигнатата на търга цена, с включен ДДС.

Търгът да се проведе на 04.08.2015г. от 11.00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

  

Определям депозит за участие в търга в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин  лева/, вносим по банкова сметка  IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 , BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 03.08.2015г.

           

Определям стъпка за наддаване в размер на 100,00 лв. (сто лева)

            

         Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

  УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

 

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в стая № 27 , на 3-ти етаж.

 

  Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 03.08.2015 г.

 

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

  

Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 03.08.2015г.

 

За изпълнение на настоящата заповед назначавам комисия в състав:

Председател:

Членове:  

 

 

 

Резервни членове:

               

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

 

         Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас

 

Възлагам на старши експерт ========== обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС най- късно до 03.07.2015г., а на Директор на дирекция АКРРДС да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, Директор на дирекция АКРРДС, Началник отдел ТУДС, Главен счетоводител и старши експерт ==========, за сведение и изпълнение.        

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ                                                      

Областен управител на област Бургас                                                                      

 

 

аи/

Добавено : петък, 03 юли 2015 16:46 горе назад 1180 pdf