Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД -12-15/10.07.2015- Определям за купувач

З А П О В Е Д

 

№ РД -12-15

 

гр.Бургас,10.07.2015год.

 

 Във връзка с писмо вх. № 55-00-11/1/12.06.2015г на Генералния директор на ДП «НКЖИ», относно проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект – апартамент среден- ляв, находящ се на първи жилищен етаж, блок № 1, Промишлена зона, района на жп гара Карнобат, гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, състоящ се от една стая, кухня, антре и санитарен възел, със застроена площ от 49,30  (четиридесет и девет цяло и тридесет) кв. м., при граници на апартамента: изток - апартамент на Минко Радев, запад – ведомствен апартамент, север – стълбище, юг – външен зид, отдолу – избени помещения, отгоре – ведомствено жилище, ведно с избено помещение с площ от 15,21 (петнадесет цяло двадесет и един) кв. м., при граници на избеното помещение: изток – мазе на Юсеин Сали, запад – изба, север – коридор, юг – външен зид, както и съответните идеални части на сградата и правото на строеж върху държавна земя, съгласно Акт за частна държавна собственост № 2934/13.05.2003 г., издаден от област Бургас и приложените към писмото документи, а именно: Решение № РТ – 12/25.03.2015г и Заповед № ПД-56/25.03.2015г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Препис от протокол №04-02/15 на заседание на УС на ДП «НКЖИ»; удостоверение за данъчна оценка № 5204013351/23.01.2015г.; Препис – извлечение от баланса на НК «ЖИ» - ЖП секция Пловдив по счетоводна сметка № 203 1  за балансова стойност на ДМА – 1 бр и като взех предвид Протокол за проведен търг от 15.05.2015г, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на основание чл. 59, ал.6 от ППЗДС

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ Мюмюн Тахирюмер Бекир, ЕГН 5710160926, с адрес: с. Поляново, област Бургас за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект – апартамент среден- ляв, находящ се на първи жилищен етаж, блок № 1, Промишлена зона, района на жп гара Карнобат, гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, състоящ се от една стая, кухня, антре и санитарен възел, със застроена площ от 49,30  (четиридесет и девет цяло и тридесет) кв. м., при граници на апартамента: изток - апартамент на Минко Радев, запад – ведомстве апартамент, север – стълбище, юг – външен зид, отдолу – избени помещения, отгоре – ведомствено жилище, ведно с избено помещение с площ от 15,21 (петнадесет цяло двадесет и един) кв. м., при граници на избеното помещение: изток – мазе на Юсеин Сали, запад – изба, север – коридор, юг – външен зид, както и съответните идеални части на сградата и правото на строеж върху държавна земя, съгласно Акт за частна държавна собственост № 2934/13.05.2003 г., издаден от област Бургас.

 

2. ОПРЕДЕЛЯМ цената на посочения в т.1 от настоящата заповед поземлен  имот в размер на 6 140,00 /шест хиляди сто и четиридесет/ лева, без включен ДДС.

 

Съгласно удостоверение изх.№ 5204013351/23.01.2015г. данъчната стойност на поземления имот е в размер на 2 754,00 /две хиляди седемстотин петдесет и четири/ лева.

 

3.ЗАДЪЛЖАВАМ купувача Мюмюн Тахирюмер Бекир в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да извърши следните плащания:

 

3.1.Сума в размер на 3140,00 / три хиляди сто и четиридесет / лева, представляващи разликата между предложената цена за имота – 6 140,00/ шест хиляди сто и четиридесет / лева, без ДДС, и внесения депозит за участие в търга – 3 000,00 / три хиляди/ лева, като същата следва да се заплати по сметка на ДП „НКЖИ“ в SG Eкспресбанк,  IBAN BG40TTBB94001526738635, SWIFT BIC TTBBBG22.

 

3.2 Сума в размер на 125,26 /сто двадесет и пет и 0,26 / лева със ДДС режийни разноски, на основание §3, ал.2 от ППЗДС, представляващи 2% режийни разноски върху определената тръжна цена за имота, като същата следва да се заплати  по сметка  на ДП „НКЖИ” в SG Експресбанк, IBAN BG40TTBB94001526738635, SWIFT BIC TTBBBG22, на основание чл.59, ал.7 от ППЗДС.

 

3.3. Сума в размер на 122,80 / сто двадесет и два и 0,80 / лева местен данък,представляваща 2 % от предложената цена на имота, която следва да се заплати по сметка на общинската администрация на Община Карнобат.

 

4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък, режийни разноски и такса вписване  в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

        

 В случай, че  купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.

 

  5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за продажба на имота.

                         

 Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участниците  в търга, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас.

  Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “ТУДС”.

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието ДП «НКЖИ» на адрес: гр.София, бул. «Княгиня Мария Луиза» № 110 , ДП «НКЖИ» - Централно управление, Дирекция «ФУС»

 

Настоящата заповед да се връчи за изпълнениена купувача Мюмюн Тахирюмер Бекир с адрес: с. Поляново, област Бургас.

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : сряда, 01 юли 2015 11:32 горе назад 1318 pdf