Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД -12-9 /21.05.2015 год.

З А П О В Е Д

 № РД -12-9

 гр.Бургас, 21.05.2015год.

 

 Във връзка с писмо вх. № 55-00-9/2/07.05.2015г на Генералния директор на ДП «НКЖИ», относно проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с идентификатор 57491.506.286 по КККР на гр. Поморие, обл. Бургас, с площ 2811 кв.м , ведно със сграда с идентификатор 57491.506.286.1, със застроена площ от 91 кв.м., представляваща масивна постройка на един етаж, с предназначение:сграда на транспорта, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: обл.Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, ул. «Железничарска», актуван с АЧДС № 5966/2012г на Областен управител на област Бургас, с предоставени права на управление на ДП «НКЖИ» и приложените към писмото документи,а именно: Решение № РД – 98/05.03.2015г и Заповед № ПД-40/05.03.2015г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Препис от Протокол № 04-02/15 на заседание на УС на ДП «НКЖИ», проведено на 10.02.2015г; Скица № 15-26759/23.01.2015г. на ПИ с идентификатор 57491.506.286 , Скица № 15-26770/23.01.2015г на сграда с идентификатор 57491.506.286.1; удостоверение за данъчна оценка № ДО000347/02.02.2015г.; Препис – извлечение от баланса на НК «ЖИ» - ЖП секция Пловдив по счетоводна сметка № 201 1  за балансова стойност на ДМА – 2 бр и като взех предвид Протокол за проведен търг от 20.04.2015г, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на основание чл. 59, ал.6 от ППЗДС

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ «Д. АВТО» ЕООД, гр. Поморие, ЕИК 200559408, със седалище и адрес на управление : гр. Поморие , ж.к. «Свобода» бл.30, ет.3, ап.7, представлявано от управителя Димитър Костадинов Калайджиев  за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 57491.506.286 по КККР на гр. Поморие, обл. Бургас, с площ 2811 кв.м , ведно със сграда с идентификатор 57491.506.286.1, със застроена площ от 91 кв.м., представляваща масивна постройка на един етаж, с предназначение:сграда на транспорта, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: обл.Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, ул. «Железничарска», актуван с АЧДС № 5966/2012г., утвърден от Областен управител на област Бургас, при граници на имота: ПИ с идентификатор 57491.506.283, ПИ с идентификатор 57491.506.522,  ПИ с идентификатор 57491.506.303, ПИ с идентификатор 57491.21.260, ПИ с идентификатор 57491.506.287 и ПИ с идентификатор 57491.21.306.
 
2. ОПРЕДЕЛЯМ цената на посочения в т.1 от настоящата заповед поземлен  имот в размер на 80 700,00 /осемдесет хиляди и седемстотин/ лева, без включен ДДС.
Съгласно удостоверение изх.№ ДО000347/02.02.2015г. данъчната стойност на поземления имот и сградата построена в него е в размер на 62 699,70 /шестдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет/ лева.
 
3.ЗАДЪЛЖАВАМ купувача «Д. АВТО» ЕООД, гр. Поморие, ЕИК 200559408 в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да извърши следните плащания:
 
3.1.Сума в размер на 42 700,00 /четиридесет и две хиляди и седемстотин / лева, представляващи разликата между определената тръжна цена в размер на 80 700,00 /осемдесет хиляди и седемстотин/ лева, без ДДС и внесения депозит за участие в търга в размер на 38 000,00 /тридесет и осем хиляди/ лева по сметка на ДП „НКЖИ”-София в SG Експресбанк, IBAN BG40TTBB94001526738635, SWIFT BIC TTBBBG22, на основание чл.59, ал.7 от ППЗДС
 
3.2 Сума в размер на 1614,00 /хиляда шестстотин и четиринадесет/ лева режийни разноски, на основание §3, ал.2 от ППЗДС, представляващи 2% режийни разноски върху определената тръжна цена за имота по сметка  на ДП „НКЖИ”-София в SG Експресбанк, IBAN BG40TTBB94001526738635, SWIFT BIC TTBBBG22, на основание чл.59, ал.7 от ППЗДС
 
3.3. Сума в размер на 16 963,14 /шестнадесет хиляди деветстотин шестдесет и три лева и 0,14/ лева, представляваща ДДС, начислен върху данъчната основа в размер на 84 815,70 /осемдесет и четири хиляди осемстотин и петнадесет лева и 0,70ст/ лева по сметка на ДП „НКЖИ”-София в SG Експресбанк, IBAN BG40TTBB94001526738635, SWIFT BIC TTBBBG22, на основание чл.59, ал.7 от ППЗДС
 
3.4. Сума в размер на 2 421,00 /две хиляди четиристотин двадесет и един/ лева, представляващи 3 % местен данък начислен върху определената тръжна цена на основание чл.47,ал.2 от ЗМДТ по сметка на Община Поморие.
 
4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък, ДДС и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.
        
 В случай, че  купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.
 
  5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за продажба на имота.
                         
  Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участника  в търга, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.
       
   Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.
      
   Изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “ТУДС” и на главен счетоводител отдел „АФСД“.
   Настоящата заповед да се сведе до знанието ДП «НКЖИ», отдел «УСК» на адрес: гр.София, бул. «Мария Луиза» № 110.
 

 

  

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

 

 

Добавено : понеделник, 25 май 2015 13:18 горе назад 1647