Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-7/20.05.2015г.- Заповед за определяне спечелил търг- с. Листец

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-7

Бургас ,20.05. 2015 г.

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-85/07.04.2015г. на Областния  управител на Област  Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот VII-37 в кв.4 по плана на с.Листец, одобрен със заповед № 1312/11.11.1976 г. с площ от 920 кв.м., ведно с построената в него масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м., построена 1964 г., с адрес: с.Листец, УПИ VII-37 в кв.4, общ.Руен, актуван с АЧДС № 4420/19.02.2008 г., утвърден от Областния управител на област Бургас. Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол на тръжната комисия от 12.05.2015 г., утвърден от Областния управител и на основание чл. 55 от ППЗДС.

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

1. ОпределямАдем Исмаил Хюсеин, ЕГН ……., с адрес: …………., с лична карта № …….., издадена на ……… г. от МВР - ……….,за спечелил търга и за купувач на имот частна държавна собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот VII-37 в кв.4 по плана на с.Листец, одобрен със заповед № 1312/11.11.1976 г. с площ от 920 кв.м., ведно с построената в него масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м., построена 1964 г., с адрес: с.Листец, УПИ VII-37 в кв.4, общ.Руен, актуван с АЧДС № 4420/19.02.2008 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

 

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т. 1 е в размер на 9 800 /девет хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС; 11 852,16 /единадесет хиляди осемстотин и петдесет и два лева и 0,16 ст./ левас включен ДДС.

 

3. Задължавам лицето, определено за купувач, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

 

3.1. 8 840 /осем хиляди осемстотин и четиридесет/ лева, без включен ДДС, съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т. 2 и внесения депозит за участие в търга в размер на 960 /деветстотин и шестдесет/ лева, вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 114424, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

Освен определената цена определения за купувач на имота участник, следва да заплати дължими данъци, такси, както следва:

 

3.2. 235,20 /двеста тридесет и пет лева и 0,20 ст./лева, съставляващи 2% режийни разноски по §3  ал. 1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, с включен ДДС по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 114424, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

 

3.3. 254,80 /двеста петдесет и четири лева и 0,80 ст./ лева, съставляващи 2,6% местен данък по чл. 47, ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на Община Руен.

 

3.4.  20% ДДС в размер 2052,16 /две хиляди и петдесет и два лева и 0,16 ст./ лева, изчислен върху размера на данъчната основа 10 260,80 /десет хиляди двеста и шестдесет лева и 0,80 ст./ - по сметка на Областна администрация – област Бургас  IBAN BG86 UNCR 7630 3100 114424, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

            

4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък, ДДС и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

              Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.

 

5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за продажба на имота.

                         

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участниците в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

           Заповедта може да се обжалва от заинтересования участник в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

      Изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “ТУДС” и на главен счетоводител отдел „АФСД“.

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

al style='text-align:justify'>Областен управител на област Бургас

 

Добавено : петък, 22 май 2015 09:29 горе назад 1579