Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-10/22.05.2015 г. - Заповед за определяне спечелил търг- с.Подвис

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-10

Бургас, 22.05.2015 г.

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-92/09.04.2015г. на Областния  управител на Област  Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, с адрес: с.Подвис, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, представляващ: УПИ I-649 (първи с пл.номер шест четири девет) в кв.52 (петдесет и втори) по плана на селото с площ от 388 (триста осемдесет и осем) кв.м., незастроен., одобрен със Заповед № 3520/21.06.1967 г., актуван с АЧДС № 7287/01.10.2014 г., утвърден от Областния управител на област Бургас. Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол на тръжната комисия от 19.05.2015 г., утвърден от Областния управител и на основание чл. 55 от ППЗДС.

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

1. ОпределямГергана Петева Николова, ЕГН ….., с адрес: …., общ….., ул.“…………“ № .., ет…, легитимирала се с лична карта № ……, издадена на …… г. от МВР - ……….,за спечелила търга и за купувач на имот частна държавна собственост, с адрес: с.Подвис, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, представляващ: УПИ I-649 (първи с пл.номер шест четири девет) в кв.52 (петдесет и втори) по плана на селото с площ от 388 (триста осемдесет и осем) кв.м., незастроен., одобрен със Заповед № 3520/21.06.1967 г., актуван с АЧДС № 7287/01.10.2014 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.
 
2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т. 1 е в размер на 3 120 /три  хиляди сто и двадесет лева/ лева, без ДДС.
 
3. Задължавам лицето, определено за купувач, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:
 
3.1. 2 820 /две хиляди осемстотин и двадесет/ лева, без включен ДДС, съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т. 2 и внесения депозит за участие в търга в размер на 300 /триста/ лева, вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 114424, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.
Освен определената цена определения за купувач на имота участник, следва да заплати дължими данъци, такси, както следва:
 
3.2. 74,88 /седемдесет и четири лева и 0,88 ст./лева, съставляващи 2% режийни разноски по §3  ал. 1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, с включен ДДС по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 114424, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.
 
3.3. 81,12 /осемдесет и еден лева и 0,12/ лева, съставляващи 2,6% местен данък по чл. 47, ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на Община Сунгурларе.
 
3.4.  20% ДДС в размер 654,70 /шестстотин петдесет и четири лева и 0,70/ лева, изчислен върху размера на данъчната основа 3 273,52 /три хиляди двеста седемдесет и три лева и 0,52 ст./ - по сметка на Областна администрация – област Бургас  IBAN BG86 UNCR 7630 3100 114424, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.
            
4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък, ДДС и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.
              Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.
 
5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за продажба на имота.
                          
            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участниците в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.
           Заповедта може да се обжалва от заинтересования участник в търга в 14 – дневен срок от връчването й, пред Административния съд – гр.Бургас.
      Изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “ТУДС” и на главен счетоводител отдел „АФСД“.
 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 22 май 2015 09:25 горе назад 1491