Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД -09-3/05.02. 2015 год.

З А П О В Е Д

 

№ РД -09-3

Бургас,   05.02.2015год.

 

                  Във връзка с постъпили в Областна администрация Бургас преписки вх.№№ 08-00-588/1/18.02.2014г. и 08-00-588/4/19.12.2014г. от община Бургас за промяна регистъра към плана на новообразуваните имоти за м.”Брястите”, землище на кв.”Меден Рудник” гр.Бургас съгласно решение № VІ-90/25.11.2009г. на Бургаски окръжен съд, искане за промяна регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за м.”Пирамидата”, землище на с.Изворище, общ.Бургас съгласно решения № 15042/14.11.2013г. на Върховен административен съд на Р България - Четвърто отделение и № 319/11.02.2013г. на Административен съд Бургас, на основание чл.28б, ал.2 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, протокол от 25.09.2014г. на комисия, назначена със заповед № РД-208/24.09.2014г. на Областен управител на област Бургас и протокол от 20.01.2015г. на комисия, назначена със заповед № РД-10-7/14.01.2015г. на Областен управител на област Бургас                                                                                                                                                                                                     
О Д О Б Р Я В А М:  

 

               

                 І. Промяна в регистъра на новообразуваните имоти към плана на новообразуваните имоти за м.”Брястите”, землището на кв.”Меден Рудник”, гр.Бургас, одобрен със заповед № РД-09-100/24.03.2005г. на Областен управител на област Бургас, състояща се в следното:

                 - имоти с № № 117.690, 117.691 и 117.723  се отписват от Костадин Димитров Христов, а имоти с № № 117.610, 117.638, 117.633, 117.381, 117.382, 117.309 и 117.311  се отписват от община Бургас

                - имоти с № № 117.690, 117.691, 117.723, 117.610, 117.638, 117.633, 117.381, 117.382, 117.309 и 117.311 се записват на наследници на Стамат Георгиев Тамахкяров съгласно  Решение № VІ-90/25.11.2009г. на Бургаски окръжен съд.

                - имоти с № 117.845 и 117.846 се записват на община Бургас.

 

                ІІ. Промяна в регистъра на новообразуваните имоти към плана на новообразуваните имоти за м.”Пирамидата”, землището на с.Изворище”, гр.Бургас, одобрен със заповед № РД-09-4/07.01.2011г. на Областен управител на област Бургас, състояща се в следното:

 

  

                За имот № 50.530  да се заличи вписания Димитър Аргиров Михалев и за собственик на имот № 50.530 да се впише Петър Димитров Гигов съгласно: Решение № 15042/14.11.2013г. на Върховен административен съд на Р България - Четвърто отделение, Решение № 319/11.02.2013г. на Административен съд гр.Бургас и нотариален акт за покупко-продажба № 92, том ХХІІ, дело № 5448/2001г. на недвижим имот с площ 1000 кв.м.

 

                 Жалби против одобреното изменение могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител пред Районен съд Бургас в 14-дневен срок от обявяването на заповедта в „Държавен вестник”.

 

 

 

             

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Oбластен управител на област Бургас

 

 

 

 

Добавено : петък, 06 март 2015 16:33 горе назад 1718