Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-52/12.12.2014 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

З А П О В Е Д

 № РД-09-52

 Бургас,  12.12.2014год.

     В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.502.827, горска територия, с площ от 2 500 кв.м., находящ се в гр. Несебър, област Бургас, идентичен с част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.801, целият с площ от 13516 кв.м., актуван с Акт за частна държавна собственост № 4540/06.10.2008 г., утвърден от Областен управител на област Бургас, в управление на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП. Производството е открито по повод постъпило в Областната администрация искане с вх. № 55-00-46/21.10.2014 г. от инж. Пейчо Върбанов – Директор на „Югоизточно държавно предприятие” ДП за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от „ФИН ТЕХ МАШ” АД на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.502.827, държавна, горска територия, с площ от 2 500 кв.м., находящ се в отдел 562, подотдел „е" и „8 в гр. Несебър, област Бургас, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Несебър” на „ЮИДП” ДП - гр. Сливен.

В искането се твърди, че гореописаният имот - държавна собственост е ограден и върху него са разположени бунгала - 16 бр. едностайни. 7 бр. тристайни, 1 бр. павилион и 1 бр., склад, собственост на фирмата - ползвател „ФИН ТЕХ МАШ” АД. Сочи се, че в становище от 02.12.2008г. на Директора на „ДЛС Несебър до ДАГ - София /сега ИАГ/ се съдържа твърдение, че въпросният имот е ползван от фирмата, катопочивен лагер от около 40 години, за което до 08.08.2007 г., като ползвател на конкретния имот, „ФИН ТЕХ МАШ” АД е заплащал годишна наемна цена в размер на 15 475,74 лв., като плащането след тази дата е преустановено. В иницииращото производството писмо е изложено, че на 16.02.2008 г., чрез Държавна дивечовъдна станция „Несебър" /сега правоприемник ТП  „ДЛС Несебър"/ до Министъра на  земеделието и горите е подадено  заявление  от „ФИН ТЕХ МАШ” АД /правоприемник на „МТА" ЕАД/, с искане за закупуване на поземленият имот - държавна собственост, като видно от изложеното, прехвърляне на имота не е осъществено. Твърди се, доказателства за което се прилагат, че през месец февруари 2014 г., е изпратена покана от Директора на ТП „ДЛС Несебър" до ползвателя „ФИН ТЕХ МАШ” АД, гр. Пловдив за сключване на договор и заплащане на наемна цена, с цел уреждане на наемните отношения, получена от последните на 25.02.2014 г. В подкрепа са приложени Покана изх. № 156/06.02.2014 г. и известие за доставяне.  Сочи се също така, че е извършена теренна проверка от служители на ТП „ДЛС Несебър" в района на имот с идентификатор 51500.502.827, при която е установено, че имотът е ограден и на последните не е предоставен достъп до него, както и че в имота е имало паркирани автомобили, с оглед на което се навежда обосновано предположение, че имота се ползва. Към цитираното по-горе искане са приложени следните документи: Копие от скица № 5579/14.02.2014 г. за ПИ 51500.502.827; АЧДС 4540/2008 г.; скица № 29630/2008г за ПИ 51500.502.801; Съгласуване до СГКК - Бургас; Скица-проект № 48916/2008 г.; Заявление от „ФИН ТЕХ МАШ” АД от 19.02.2004 г. до МЗГ; Схема на разполагане на бунгалата; Удостоверение от 27.08.2009г. на ПК - Несебър; Извадка от инвентарна книга на „Финтехмаш" АД; Платежно нареждане от 08.08.2007 г. за 15 474,54 лв.; Становище на „Държавно ловно стопанство – Несебър" от 02.12.2008 г.; Покана за доброволно изпълнение изх. 156/06.02.2014 г.; Известие за доставяне за изх. 156/06.02.2014 г.

От постъпилото писмо и приложените към него документи става ясно, че визираният имот се държи от „ФИН ТЕХ МАШ” АД без правно основание, които факт не е оспорван в хода на производството.

За започнатото административно производство са изпратени уведомления до “ЮИДП” ДП - гр. Сливен и „ФИН ТЕХ МАШ” АД, като писмото до последното не е получено от адресата, с оглед на което е приложена разпоредбата на чл. 26, ал. 2, във вр. с чл. 61, ал. 3 от АПК.

Предвид изложеното се установява наличието на предпоставките за принудително изземване на описания по-горе недвижим имот. Същият е безспорно държавна собственост и се държи без правно основание, поради което на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост

                                             ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

ИЗЗЕМВАМ от „ФИН ТЕХ МАШ” АД, ЕИК 825393527, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район р-н Южен, ул. "Кукленско шосе" № 11, недвижим – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.502.827, горска територия, с площ от 2 500 кв.м., находящ се в гр. Несебър, област Бургас, идентичен с част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.801, целият с площ от 13516 кв.м., актуван с Акт за частна държавна собственост № 4540/06.10.2008 г., утвърден от Областен управител на област Бургас, в управление на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно изпълнение на заповедта –20.01.2015 г.

ОПРЕДЕЛЯМ дата за принудително изпълнение на заповедта – 21.01.2015 г. от 10,00 ч.

Принудителното изземване на имота да се извърши със съдействието на органите на МВР.

ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта, в т. ч. и осъществяване на принудителното изземване на Директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП или определени от него длъжностни лица, в това число и служители на ТП „ДЛС – Несебър”, който в тридневен срок от изземването да представи доклад за изпълнение на заповедта.

Настоящата заповед да се съобщи на „ФИН ТЕХ МАШ” АД, на седалището и адрес на управление: гр. Пловдив, район р-н Южен, ул. "Кукленско шосе" № 11 и на Директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, на адрес гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15а

Препис от заповедта да се изпрати на Областна дирекция на МВР - Бургас за оказване на съдействие по нейното изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

 

 

  ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

  Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 15 декември 2014 09:39 горе назад 1965