Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-30/04.07.2014 година

ЗАПОВЕД
 
    №  РД-09-30
 

     Бургас, 04.07.2014 г.

 

 

 

                На основание § 4к, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи, чл. 28 б, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/   и протокол от 03.12.2013г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ съгласно заповед № РД-10-277/28.11.2013г. на Областен управител на област Бургас

 

 

  О Д О Б Р Я В А М:  

 

               

                  Плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за м.”Старо селище” землище на гр.Черноморец, общ.Созопол, област Бургас, който е изложен в техническата служба на община Созопол.

                  Заповедта да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни ежедневника, в интернет страницата на Областна администрация Бургас, както и да се обяви на подходящи места с публичен достъп в сградата на общината.

                  Жалби против одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител пред Районен съд Бургас в 14-дневен срок от обявяването на заповедта в „Държавен вестник”.

 

 

 

 ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : вторник, 22 юли 2014 00:00 горе назад 1651