Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-29/02.07.2014 г.

             В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна база "Кокиче” - курортна, туристическа сграда с идентификатор 58356.502.176.12 - масивна сграда на три етажа, със застроена площ от 239 кв.м., ведно с 1/10 идеална част от обслужващи сгради, подробно описани в Акт за частна държавна собственост № 4697/14.03.2009 г., утвърден от Областен управител на област Бургас. Търгът е открит със Заповед № РД-10-104/22.05.2014 г. на Областен управител на област Бургас.

                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 26.06.2014 г., които приемам изцяло и на основание, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 13, aл. 3 във връзка с ал. 4 и 5 от ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

                1. Определям “ХОЛИ ПРИМОРСКО 2013” ЕООД, за спечелил търга и наемател, за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна база "Кокиче” - курортна, туристическа сграда с идентификатор 58356.502.176.12 - масивна сграда на три етажа, със застроена площ от 239 кв.м., ведно с 1/10 идеална част от обслужващи сгради, подробно описани в Акт за частна държавна собственост № 4697/14.03.2009 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.

 

                         2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена, в размер на 1 880 лв.  без ДДС за месечна наемна за активен сезон – от 1 юни до 30 септември и 170 лв. без ДДС за месечна наемна цена за неактивен сезон от 1 октомври до 31 май.

                    2.1. Плащането на наемната вноска в размер на 1 880 лв.  без ДДС за месечна наемна цена за активен сезон – от 1 юни до 30 септември и 170 лв. без ДДС за месечна наемна цена за неактивен сезон от 1 октомври до 31 май, ведно с дължимия данък добавена стойност, да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

 

                          2.2. След подписване на договора внесения от участника депозит за участие в търга в размер на 1000 лв., се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.  Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол, след прекратяването на договора.

                          

                       3. ЗАДЪЛЖАВАМ “ХОЛИ ПРИМОРСКО 2013” ЕООД, определензанаемател, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе сумата от 2 256 лв. (две хиляди двеста петдесет и шест лева) представляваща дължимата наемната цена за първия месец, с вкл. ДДС, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, а за всяка следваща месечна вноска – плащането е до 10-то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

                        Наемателят е длъжен да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

                        Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

 

                        4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация Бургас, съгласно ЗМДТ, като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

           

                        5.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащането по т. 3, да се подготви проект на договор за наем.

                          

                       Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

 

                        Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

 

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “ТУДС” и Главния счетоводител на Областна администрация - Бургас.

 

 

 

        /п – не се чете/              

ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ

За Областен управител на област Бургас

Заповед за заместване № РД-10-140/01.07.2014 г.

за 02.07.2014 г.                                              

 

 

Добавено : сряда, 02 юли 2014 00:00 горе назад 1612