Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-26/24.06.2014 година

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09-26

 

Бургас 24.06.2014 год.

 

 

На свое заседание проведено на 02.06.2014 г. и отразено в Протокол № 23, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-126/10.06.2014 год., по т.37 от дневния ред, Общински съвет Несебър е приел решение №809 със следното съдържание:

«І.На основание чл. 21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал.4 и чл. 210 от ЗУТ Общински съвет Несебър:

1. Не възразява срещу приетия от ОЕСУТ с решение по т.28 от Протокол №16/13.11.2013 г. проект за ПУП-ПРЗ за имоти с пл.№486 и 561 по КВС на с. Равда.

2. На основание чл. 210, ал.3 от ЗУТ приема определените с Решение №1 от 19.05.2014 г. на Комисията по чл. 210 пазарни цени на описаните в решението имоти, а именно:УПИ V-общ., кв.22 по плана на с. Равда с площ 836 кв.м., отреден за «Жилищно строителство, с идентификатор 61056.502.497 по КК и КР на с. Равда с пазарна стойност – 142 457 лв.; Поземлен имот пл. №561 по КВС целия на площ от 1470 кв.м. с пазарна стойност – 202 860 лв.; Новоурегулиран УПИ І-561 в кв.60а по плана на с. Равда в процедираната му част, отреден за «Жилищно строителство» площ от 437.7 кв.м. с пазарна стойност – 60 403 лв.

3. Дава съгласие с процедираната в изпълнение на Решение №446 от протокол №14/05.04.13 г. на Общински съвет Несебър и със Заповед по чл. 16 ал.5 от ЗУТ на собствениците на имот с пл.№561 по КВС на с. Равда, общ. Несебър да бъдат определении като равностойни следните урегулирани имоти:

- УПИ V–общ, в кв.22 по плана на с. Равда с площ от 863 кв.м., отреден за «Жилищно строителство», с идентификатор 61056.502.497 по КК и КР на с. Равда с пазарна стойност – 142457 лв.

- Новоурегулиран УПИ І-561 в кв.60а по плана на с. Равда в процедираната му част, отреден за «Жилищно строителство» площ от 437.7 кв.м. с пазарна стойност – 60 403 лв.

След влизане в сила на настоящото решение да бъдат изпълнени  съответните процедури по реда на ЗУТ и ЗОС.»

Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Несебър с докладна записка вх.№274/23.05.2014 г. от Виктор Борисов – Зам. кмет на община Несебър и е прието с 19 гласа - „за” от общо гласували 19 общински съветника. 

При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията /ЗА/ бе установено, че същото е частично НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО поради следните съображения:

1. Видно от докладната записка по приемане на решението и приложените към нея доказателства, на свое заседание проведено на 27.09.2012 г., Общински съвет Несебър е приел решение №296 със съдържание, което по своите правни последици е идентично с настоящото решение №809.

С цитираното решение №296/27.09.12 г., Общински съвет Несебър е определил поземлен имот представляващ УПИ V, кв.22 по плана на с. Равда, с идентификатор 61056.502.497 и площ 836 кв.м., да послужи в процедурата по чл.16 ал.4 от ЗУТ за определяне на равностоен имот на собствениците на ПИ с № 561 по КВС на с. Равда.

В срока на контрола за законосъобразност по реда на чл. 31 ал.1 т.5 от ЗА, във вр. с чл. 45 ал.4 от ЗМСМА, със заповед №РД-09-63//17.10.2012 г. на Областен управител на област Бургас решението е оспорено пред Административен съд Бургас. В хода на образуваното адм.дело №2137/2012 г., по молба на председателя на Общински съвет Несебър и след решение №346/14.12.12 г. на Общински съвет Несебър, оспорения административен акт – решение №296 е оттеглен и на основание чл. 156 ал.1 АПК образуваното административно производство е прекратено. С цитираната норма Законодателят е предвидил тази възможност, допускайки, че органа, издал оспорения акт е възприел мотивите за неговата незаконосъобразност, поради което оттеглянето на акта е възможна и законосъобразна последица.

В допълнение в чл. 156 ал.3 от ЗУТ изрично е регламентирано, че оттегленият акт може да бъде издаден повторно само при наличието на нови обстоятелства. Следователно, посредством цитираната норма се установява забрана за повторно издаване на оттегления акт при същите фактически обстоятелства.

Фактическите основания за издаване на административния акт са онези факти и обстоятелства от обективната действителност, които мотивират приложимостта на конкретна правна норма, представляваща правното основание за издаване на акта.

В настоящия случай, видно от материалите по приемане на решение №809 и оттегленото решение №296, е че същите имат сходен предмет, издадени са при наличието на идентични фактически и правни основания, както и че с докладната записка по приемането му не се сочат нови обстоятелства обосноваващи нуждата от повторно приемане на оттеглено вече решение. Следователно, нарушаването на императивната норма чл. 156 ал.3 от АПК представлява самостоятелно основание за незаконосъобразност на решението.

2. Друг порок на разглеждания административен акт, представлява и неприложимостта на сочената като правно основание за приемане на решението норма на чл.16 ал.4 от ЗУТ.

Действително, в чл. 16 ал.1 от ЗУТ, Законодателят е регламентирал процедурата, при която при първично урегулиране на поземлени имоти, вещните права на собствениците на неурегулирани поземлени имоти се трансформират в такива по отношение на урегулирани поземлени имоти, като в тази процедура Общината има право да придобие не повече от 25 % от площта на неурегулираните имоти, предмет на плана, за изграждане на обекти на социалната инфраструктура. Следва да се подчертае, че за последните, Общината не дължи обезщетение, тъй като вещните права на собствениците на имотите, предмет на ПУП не се засягат, доколкото получените след влизането на ПУП в сила УПИ са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите, преди регулирането им.  

С други думи, с плана по  чл. 16, ал. 1 ЗУТ се определят необходимите площи за изграждане на обекти на социалната инфраструктура - публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, като за осъществяване на предвижданията собствениците на засегнатите недвижими имоти още от датата на влизане в сила на плана прехвърлят в полза на общината, а тя съответно придобива, не повече от 25 % от площта на имотите, срещу което също от датата на влизане в сила на плана всеки собственик придобива право на собственост върху равностоен урегулиран с плана имот при съобразяване с първоначалното местоположение на имота му в местността, но не и с точните му кадастрални граници – чл. 16 ал.4 от ЗУТ.  Именно в тази връзка – за установяване равностойността на получените имоти се предвижда изготвяне на оценка по реда на чл. 210 ЗУТ.

Във всички останали случаи когато при урегулирането на поземлените имоти и след редуцирането на площта им с до 25% в полза на Общината е невъзможно обособяването на самостоятелен урегулиран поземлен имот,  се прилагат правилата на чл. 205 и следващите от ЗУТ, регламентиращи отчуждителните процедури по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост за обекти - публична собственост на държавата и общините.

В настоящия случай, видно от докладната записка, обяснителната записка към разработката за ПУП и останалите приложени документи, е че определения с диспозитива на решението УПИ V, кв. 22 по плана на с. Равда, представляващ имот с идентификатор 61056.502.497 по КК на с. Равда не попада в обхвата на ПУП, т.е. не е предмет на процедираното изменение.

Имотът, предвиден от ОбС Несебър да послужи за определяне на равностоен имот попада в друг кадастрален район - № 502 по КК, а имотите – предмет на процедираното изменение попадат в кадастрален район № 501, следователно с решение № 809, в частта му по т. 3, „първо тире” е нарушено изискването на чл. 16, ал. 4 ЗУТ за определяне на равностоен имот, съобразен с местоположението на имотите.

От приложеното решение № 1/19.05.2014г. на комисия, назначена със Заповед № 125/10.03.2008г. за приемане на оценките по реда на чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, е видно, че стойността на имот пл. № 561 е  202 860лв. Отнетите 25% от площта му са на стойност 50 715лв., т.е. приблизително на цената на УПИ І-561, кв. 60а.  Следователно може да се приеме, че определения за обезщетение в рамките на плана новообразуван УПИ І-561 в кв. 60а попада в хипотезата на чл. 16, ал. 4 и няма пречка кмета да издаде заповед по чл. 16, ал. 5 ЗУТ.

В останалата част обаче, както се обоснова по-горе е налице пречка за прилагане на чл. 16, ал. 4, респ. издаване на заповед по чл. 16, ал. 5 ЗУТ, тъй като имота, определен в обезщетение не попада в обхвата на ПУП и не може да бъде предоставен като равностоен за отнетата на собствениците част от имота, предвидена за публични мероприятия, надхвърляща 25% от отнетите по реда на чл. 16, ал. 4 ЗУТ.

Няма пречка процедурата по изменение на ПУП да бъде продължена, но обезщетяването с УПИ V-общ. в кв. 22 по плана на с. Равда с идентификатор № 61056.502.497 може да се изпълни след влизане в сила на плана чрез отчуждаване по реда на чл. 205 от ЗУТ във вр. с чл. 21 от ЗОС и следв.

Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ОСПОРВАМ приетото по т.37 от дневния ред на заседание на Общински съвет Несебър и отразено в протокол №23/02.06.2012 г. решение №809 в частта му по т. 3 със следното съдържание:

«І.На основание чл. 21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал.4 и чл. 210 от ЗУТ Общински съвет Несебър:

3. ............................................................................................................................................

- УПИ V–общ, в кв.22 по плана на с. Равда с площ от 863 кв.м., отреден за «Жилищно строителство», с идентификатор 61056.502.497 по КК и КР на с. Равда с пазарна стойност – 142457 лв.»

Оспорването спира изпълнението на решението в оспорената му част.

В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд - Бургас.

Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет – Несебър и Кмета на Община Несебър.

 

 

ЮСЕИН МЕХМЕД/п./ не се чете

ЗА Областен управител на област Бургас

(заповед за заместване №РД-10-127/13.06.2014 г.

на Областен управител на област Бургас)

Добавено : сряда, 25 юни 2014 00:00 горе назад 1969