Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-17/08.04.2014 година

З А П О В Е Д

№ РД-09-17
Бургас, 08.04.2014 год.

                 

Постъпило е искане с вх. № 26-00-30(2)/31.03.2014 год. от Янко Енчев – ръководител КЕЦ Карнобат  за допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект „Кабелна линия 20 кV от П/С „Айтос” до В/С „Трояново”

Представени са: задание за проектиране на ПУП-ПП, одобрено от възложителя, проектно трасе на обекта  и становище на РИОСВ-Бургас (изх.№ 973/20.02.2014 год.).

На основание чл.124а, ал.3 и чл.124б от Закона за устройство на територията

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

  Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект „Кабелна линия 20 кV от П/С „Айтос” до В/С „Трояново”, преминаващо през землищата на с.Трояново, с.Вратица, с.Винарско от община Камено и с.Караново, с.Пирне, гр.Айтос от община Айтос, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.

Одобрявам представеното задание за проектиране на ПУП-ПП.

ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове и заданието за проектиране.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване  със заинтересованите централни и териториални администрации и контролни органи по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на общини Айтос и Камено  за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон.

 

 

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Oбластен управител на област Бургас

 

 

Добавено : петък, 11 април 2014 00:00 горе назад 1491